પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ
http://www.sprajkot.gujarat.gov.in

ફોર્મ્‍સ

7/5/2022 12:43:12 PM

ફોર્મ્‍સ

 

 
 

નીચે મુજબના અરજીના નમૂનાઓ જે તે શહેર પોલીસ કમિશનર અથવા જિલ્‍લા કલેક્ટર/મેજિસ્‍ટ્રેટની ઓફિસમાંથી મળશે.

 

પોલીસ બેન્ડ મેળવવા બાબતનું અરજી ફોર્મ

ઘોડેશ્વારીની તાલીમ માટેનું અરજી ફોર્મ

હથિયાર લાયસન્સ રિન્યુ કરવા માટેનું ફોર્મ

ભાડુઆતની જાણ કરવા અંગેનુ ફોર્મ

નોકર ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા રહેણાંક સોસાયટીઓમાં સી.સી.ટી.વી. કેમેરા લગાડવા માટેની ત્રિનેત્ર યોજના અંગેનું ફોર્મ

પોલીસ વેરીફીકેશન સર્ટીફીકેટ (P.V.C )માટેનું અરજી ફોર્મ

શસ્‍ત્ર/હથિયાર લાઇસન્સ માટેની અરજીનો નમૂનો

વિડિયો સિનેમા લાઇસન્સ માટેની અરજીનો નમૂનો

ડિશ એન્‍ટેના લાઇસન્સ માટેની અરજીનો નમૂનો

જાહેર મનોરંજન કાર્યક્રમ માટે બુકિંગ/પર્ફોર્મન્‍સ લાઇસન્સ માટેની અરજીનો નમૂનો

સ્‍ફોટક પદાર્થ કબજામાં રાખવા માટેની અરજીનો નમૂનો

દારૂખાના વેચાણ માટેનો હંગામી પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમૂનો

આહારગૃહ માટે નોંધણી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજીનો નમૂનો

જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમૂનો

પેટ્રોલિયમ સ્‍ટોરેજ માટે ના વાંધા પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજીનો નમૂનો

ઝેરી જણસોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમૂનો

Form of application for an extension of Visa to be filled in by Pakistani Nationals desiring to extend stay in India.

Form of application for the Grant fo No Objection to return to India Endorsement.

Form of application for the Grant of Multiple entry Visa Endorsement.

Part-II, Duplicate Registration Report

Form of application to be filied in by Alien Desiring to Extend Stay in India.

સામાન્ય નિયુક્તિ ફોર્મ-૧

કુટુંબ પેન્શન યોજના -1972 કુટુંબ પેન્શન પાત્ર સંતાનોની આવક મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત

શસ્ત્ર /હથિયાર લાઇસન્સ માટેની અરજીનો નમૂનો

Application Form for Preemies License For a Cyber Cafe