પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ
http://www.sprajkot.gujarat.gov.in

પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર

7/5/2022 1:11:13 PM

રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લાના વડા મથક રાજકોટ ખાતે પાસપોર્ટ માટે એલ.આઈ.બી. શાખા કાર્યાન્વિત છે આ શાખા દ્વારા રાજકોટ જિલ્લાના લોકો માટે પાસપોર્ટ માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.