પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ
http://www.sprajkot.gujarat.gov.in

માહિતી મેળવવાના અધિકાર

7/5/2022 11:17:29 AM

માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન ૪(૧)(બી) હેઠળ

1 સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
2 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
3 નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
4 કામગીરીના માપદંડ
5 કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો
6 વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
7 નીતિ ધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
8 વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
9 કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ/સરનામાંની વિગતો
 
10 કર્મચારી/અધિકારીઓના પગાર ભથ્થાંની વિગતો
11 વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
12 વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
13 વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/ પરમિટો
14 વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
15 માહિતી કક્ષની વિગતો
16 માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
17 પ્રકિર્ણ