પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ
http://www.sprajkot.gujarat.gov.in

કોર્ટ જેલ ચોકીની માહિતી

7/5/2022 12:12:42 PM

રાજકોટ ગ્રામ્‍ય જિલ્‍લામાં આવેલ કોર્ટ જેલ ચોકી આઉટ પોસ્‍ટની માહિતી

ક્રમ

પોલીસ સ્‍ટેશન

ચોકી

આઉટ પોસ્‍ટ

કોર્ટ

જેલ

ગોંડલ સીટી

ભગવતપરા માંડવી ચોકી

-

૧) સેસન્‍સ કોર્ટ ગોંડલ

ર) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

૩) ફાસ્‍ટ કોર્ટ ગોંડલ

સબ જેલ ગોંડલ

ગોંડલ તાલુકા

-

દડવા

વાસાવડ

સુલતાનપુર

રીબડા

૧) સેસન્‍સ કોર્ટ ગોંડલ

ર) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

૩) ફાસ્‍ટ કોર્ટ ગોંડલ

-

કોટડા સાંગાણી

-

-

૧) સેસન્‍સ કોર્ટ ગોંડલ

ર) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

૩) ફાસ્‍ટ કોર્ટ ગોંડલ

-

જસદણ

-

આટકોટ

સાંણથલી

ભડલી

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ જસદણ

-

ભાડલા

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ જસદણ

-

વિછીયા

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ જસદણ

-

લોધીકા

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ

-

મોરબી સીટી

લાતી પ્‍લોટ

નગર દરવાજા

ગ્રીન ચોકી

લગધીર ગેટ

-

૧) એડી.ચીફ.જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ મોરબી

સબ જેલ મોરબી

મોરબી તાલુકા

-

મકનસર

બગથળા

જેતપર

૧) સીવીલ જજ (સીડી) અને જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ વાંકાનેર

-

૧૦

વાંકાનેર સીટી

ચાવડી

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ વાંકાનેર

-

૧૧

વાંકાનેર તાલુકા

-

મેસરીયા

લુણસર

તીથવા

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ વાંકાનેર

-

૧૨

ટંકારા

-

નેકનામ

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ મોરબી

-

૧૩

પડધરી

-

સરપદડ

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ પડધરી

-

૧૪

માળીયા મીયાણા

-

વવાણીયા

નવલખી

ઘાટીલા

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ માળીયા મીયાણા

-

૧૫

જેતપુર સીટી

 

ફુલવાડી મોટા ચોક

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટજેતપુર

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-ર જેતપુર

સબ જેલ જેતપુર

૧૬

જેતપુર તાલુકા

-

જેતલસર

વિરપુર

અમરનગર

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટજેતપુર

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-ર જેતપુર

-

૧૭

વીરપુર

-

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટજેતપુર

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-ર જેતપુર

 

૧૮

ધોરાજી

બંબાગેટ આઝાદ ચોકી

દરબારગઢ શાક માર્કેટ

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ધોરાજી

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-૯ ધોરાજી

૩) સીનીયર ડીવીઝન કોર્ટ ધોરાજી

સબ જેલ ધોરાજી

૧૯

ઉપલેટા

નાગનાથ  એસ.ટી.ચોકી
અશ્વિન ચોક

બંબાગેટ

-

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ઉપલેટા

ર) સેસન્‍સ ફાસ્‍ટ ટ્રેક કોર્ટ નં.-૧૩ ઉપલેટા

સબ જેલ ઉપલેટા

૨૦

પાટણવાવ

-

મોટી મારડ

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ધોરાજી

૨) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ઉપલેટા

-

૨૧

ભાયાવદર

-

ઢાંક

મોટી પાનેલી

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ઉપલેટા

-

૨૨

જામ કંડોરણા

-

ચિત્રાવડ

વાવડી

૧) જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ધોરાજી

-

૨૩

મહીલા પા.સ્‍ટે. ગોંડલ

-

-

જયુ.ફ.ક.મેજી કોર્ટ ગોંડલ તથા ગુન્‍હા
સંબધીત જયુડી. કોર્ટ.

-