પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ
http://www.sprajkot.gujarat.gov.in

પશુ હોસ્પિટલ

7/5/2022 12:12:06 PM

રાજકોટ જીલ્લામાં આવેલ પશુ દવાખાના તથા પ્રાથમીક સારવાર કેન્દ્રોની યાદી:-

ક્રમ

પશુ દવાખાના નું નામ

ફોન નંબર

પ્રાથમીક સારવાર કેન્દ્ન નું નામ

ફોન નંબર

રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૪૬૭૩૯

સણોસરા

 

સરધાર

૦૨૮૧-૨૭૮૧૦૭૮

બેડલા

 

કુવાડવા

૦૨૮૧-૨૭૭૬૪૬

 

ગવરીદડ

   

ગોંડલ

૦૨૮૨૫-૨૨૦૦૭૬

કોલીથડ

 

દેરડી કુંભાજી

૦૨૮૨૫-૨૭૭૬૪૨

સુલતાનપુર

 

વાસાવડ

 

નવાગઢ જેતપુર

૦૨૮૨૩-૨૨૦૬૨૭

અમરનગર

 

વિરપુર

૦૨૮૨૩-૨૮૧૮૫૮

મેવાસા

 

ધોરાજી

૦૨૮૨૪-૨૨૦૬૬૬

છતાસ

 

૧૦

પાટણવાવ

૦૨૮૨૪-૨૮૭૩૪૬

 

૧૧

ઉપલેટા

૦૨૮૨૬-૨૨૦૪૭૯

લાઠ

 

૧૨

ભાયાવદર

૦૨૮૨૬-૨૭૪૩૦૮

ખીરસરા

 

૧૩

જામ કંડોરણા

૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૭૧

ચિતાવડ

 

૧૪

લોધીકા

૦૨૮૨૭-૨૪૪૫૧૩

ખીરસરા

 

૧૫

કોટડા સાંગાણી

૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૭૫

રામોદ

 

૧૬

જસદણ

૦૨૮૨૧-૨૨૦૧૨૩

સાંણથલી

 

૧૭

વિછીંયા

 

ભાડલા

 

૧૮

વીરનગર

 

આંબરડી જામ

 

૧૦

૧૯

વાંકાને.ર

૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૯૬

કોટડા નાયાણી

 

૨૦

લુણસર

 

દલડી

 

૧૧

૨૧

મોરબી

૦૨૮૨૨-૨૨૦૬૪૨

ખાનપર

 

૨૨

ટંકારા

૦૨૮૨૨-૨૮૭૫૨૨

નેકનામ

 

૨૩

જેતપર (મચ્છુ)

 

સાવડી

 

૧૨

૨૪

માળીયા

૦૨૮૨૯-૨૨૮૬૬૭

દહીસરા

 

ઘાટીલા

 

૧૩

૨૫

પડધરી

૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૬૫

ખોડા પીપર

૦૨૮૨૦-૨૮૧૬૮૦

૨૬

હડમતીયા જં

 

સરપદડ

 

૨૭

કુ.બી.કે.રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૪૨૦૭૮