હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્રાઓ અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

 • પોલીસ અધિક્ષક - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-રપ, પેટા કલમ-૧ થી ૭ મુજબ ફરજ બજાવે છે. આ મુજબ સમગ્ર જીલ્લાનું તેઓ સુપરવિઝન કરે છે અને તેમની હેઠળના સબ ડીવિઝનલ ઓફીસરને જરૂરી માર્ગદર્શન પુરૂ પાડે છે.
 • નાયબ પોલીસ અધિક્ષક - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-ર૭, પેટા કલમ-૧ થી ૩ મુજબ પોતાના ડીવિઝનની સંપુર્ણ જવાબદારી સંભાળે છે. તેમના ડીવિઝનમાં પોલીસ સ્ટેશન તથા આઉટ પોસ્ટની વખતોવખત મુલાકાત લઈ તેમના ડીવિઝનના ક્રાઈમ બાબતે તકેદારી રાખે છે.
 • નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મુખ્ય મથક - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૩૧, પેટા કલમ-૧ થી ૩ મુજબ આ કામગીરી હોમ પોલીસ ઈન્સ્પેકટરને સોંપવામાં આવેલ જે સરકારશ્રીના ગળહ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાક - મહક/૧૦૭૯/૬૭૯૦-સ, તા.૬/૧૦/૮૦ અન્વયે નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ખાતાકીય તપાસની     જગ્યા મંજુર થયેલ ત્યાર બાદ સરકારશ્રીના ગળહ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાક - મહક/૧૦૮૭/પ૬૦પ/સ તા. ૧૧/૧ર/૮૭ આધારે આ જગ્યાને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક મુખ્ય મથક તરીકે તબદીલ કરવામાં આવેલ છે. આ મુજબ તેઓ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી જયારે અન્ય કામગીરી સબબ જીલ્લામાં અન્ય સ્થળે રોકાયેલા હોય     ત્યારે જીલ્લાની વહીવટી કામગીરી તેમની સુચના અનુસાર તેમના વતી પુરી કરે છે. તેઓ હેડ કર્વાટર ખાતેની તમામ શાખાઓનું સુપરવિઝન પણ કરે છે.
 • નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.સી./એસ.ટી. સેલ - અનુસુચીત જાતિ અને જનજાતિના ગુન્હાઓની તપાસ કરવા માટે સરકારશ્રીના ગળહવિભાગનાં તા. ૩/૧૦/૯૧    ના ઠરાવ ક્રમાક - ઈએસટી/૧૦૯૧/૪૬પ૬/સી અન્વયે ઉભી કરવામાં આવેલ ૧પ નાયબ પોલીસ અધિકારીની જગ્યાઓ પૈકી અત્રેના જીલ્લામાં રાજકોટ ગ્રામ્ય,   જામનગર તથા રાજકોટ શહેર વિસ્તાર માટે ૧- નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.સી./એસ.ટી. સેલ ખાતે નિમણુંક કરવામાં આવેલ છે.
 • સર્કલ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-ર૯, પેટા કલમ-૧ થી ૮ મુજબ પોતાના સર્કલ હેઠળ આવતાં પોલીસ સ્ટેશનનુ સુપરવિઝન        કરે છે. તેમના સર્કલમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતી ઉપર સતત દેખરેખ રાખે છે.
 • થાણા અમલદાર (પોલીસ ઈસ્પેકટર/પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર) - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૩૩, પેટા કલમ-૧ થી ૬ મુજબ કામગીરી કરે છે. આ મુજબ તેઓ પોતાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા બરાબર જળવાય તે જોવે છે અને તેમના પો.સ્ટે. હેઠળ આવતા આઉટ પોસ્ટ તથા બીટનું   સુપરવિઝન કરે છે.
 • હેડ કોન્સ્ટેબલ - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૩૬, પેટા કલમ-૧ અને ર મુજબ કામગીરી કરે છે. તેમની બીટ/આઉટ પોસ્ટ હેઠળ આવતાં વિસ્તારમાં       કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની કામગીરી તેમના થાણા અમલદારના માર્ગદર્શન હેઠળ કરે છે. તેમના વિસ્તારમાં બનતા ગુન્હાઓ બાબતે થાણા અમલદારને        સત્વરે વાકેફ કરી તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ જરૂરી કાર્યવાહી કરે છે.
 • કોન્સ્ટેબલ - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૩૮, પેટા કલમ-૧ થી પ મુજબ કામગીરી કરે છે. તેમના હેડ કોન્સ્ટેબલ તથા ઉપરી અધિકારી તરફથી     મળેલ સુચના મુજબ ગુન્હા બનતા અટકાવવા અને ગુન્હાની તપાસ માટેની કામગીરી
 •  ઉપરી અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ કરે છે.
 • આર્મ પોલીસ - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૩૯ર, પેટા કલમ-૧ અને ૪ મુજબ કામગીરી કરે છે.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓના અધિકારી કર્મચારીની ફરજો અને સતાઓ -

 • પો.ઈન્સ. એલ.આઈ.બી. – જનરલ સુપર વિઝન(બંદોબસ્ત વિગેરે.....)
 • પો.ઈન્સ. એલ.સી.બી. – જનરલ સુપર વિઝન તથા મિલ્કત વિરૂઘ્ધના ગુન્હાઓ શોધી કાઢવાની તેમજ ગંભીર પ્રકારના અનડીટેકટ ગુન્હાઓ શોધી કાઢવા માં જે તે પો.સ્ટે.ના તપાસનીશ અધિકારીઓ સાથે મદદમાં રહેવાની તેમજ પ્રોહી. જુગારની અસામાજીક પ્રવળતીઓ ડામી દેવાની કામગીરી કરે છે. પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની સુચના હેઠળ ગુન્હાની તપાસ વગેરેની વિશેષ કામગીરી કરે છે.
 • પોલીસ ઈન્સ્પેકટર માઉન્ટેન્ડ –  આ જીલ્લામાં માઉન્ટેડ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર હસ્તક અશ્વદળ કાર્યરત છે. જેની ફરજ ગુજરાત પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-૩ અધિનિયમ પ૧૬ તથા પ૧૭ હેઠળ દર્શાવેલ કામગીરી કરે છે.
 • પોલીસ વાયરલેસ ઈન્સ્પેકટર -  ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-પ૧૧-ર, પેટા કલમ-(એ-૧ થી એ-૬) મુજબ કામગીરી કરે છે.
 • પોલીસ વાયરલેસ સબ ઈન્સ્પેકટર - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-પ૧૧-ર, પેટા કલમ(બી-૧ થી બી-૬) મુજબ કામગીરી કરે છે.
 • પો.સ.ઈ. રીડર શાખા - સમગ્ર જીલ્લામાં ગુનાની આંકડાકિય માહિતીનું સંકલન કરવું અને ઉપલી સતા સાથે તાલમેલ રાખી પ્રજાના કાયદા સાથે સંકાળાયેલ પ્રશ્નો અને તપાસ ની કાર્યવાહી બરાબર થાય છે કે કેમ? તે બાબતે ચકાસણી કરી વખતોવખત પોલીસ અધિક્ષકશ્રીને આ બાબતે જરૂરી માહિતી આપે છે. દરેક પ્રકારના ક્રાઈમ સંબંધીત પત્ર વ્યવહાર અને ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓની માહિતી થી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ને વાકેફ કરવાની તથા ઉપરી અધિ.શ્રીને જાણ કરવાની ફરજ છે. પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની સુચના મુજબ પોલીસ અધિકારીઓની કામગીરી બાબતે જરૂરી ચકાસણી કરી પોલીસ અધિક્ષકશ્રીને કામગીરી બાબતે માહિતગાર કરે છે.
 • પો.સ.ઈ. એમ. ઓ.બી. શાખા – જનરલ સુપર વિઝન
 • પો.સ.ઈ. ટ્રાફીક શાખા –  ટ્રાફીક કામગીરી
 • પો.સ.ઈ. કોમ્પ્યુટર શાખા - જીલ્લાના તમામ કોમ્પ્યુટર તથા તેના સાધનો અને નેટવર્કની જાળવણી માટે વાર્ષિક ઈજારા ધરાવતી પાર્ટી સાથે તથા જી.એસ.વાન નેટવર્ક પુરી પાડતી સંસ્થાઓ સાથે સંપર્કમાં રહી આ તમામ સાધનો તથા નેટવર્ક કાર્યાન્વિત રાખવાની કામગીરી. જીલ્લાના પો.સ્ટે. ખાતે નોંધાયેલા ગુન્હાની વિગતો eGujCop પ્રોજેક્ટ એપ્લીકેશન પર નિયમિત અપલોડ કરવામાં આવે તેનું સુપરવિઝન તથા પ્રોજેક્ટ માટે ફાળવવામાં આવેલ હાર્ડવેર બરાબર કામ આપે છે તે બાબતનું સુપરવિઝન  
 • રીઝર્વ પો.સ.ઈન્સ. હેડ કર્વાટર - પોલીસ હેડ કવાટર્સમાં આવેલ તમામ બ્રાન્ચ જેવી કે એકાઉન્ટ રાયટર હેડ /હાજરી માસ્તર/કલોધીંગ રાયટર હેડ /શસ્ત્ર ભંડાર / એમ.ટી. સેકશન ની કામગીરી ઉપર સુપરવીઝન તેમજ નોકરીની વહેચણી અને પરેડ ગ્રાઉન્ડ સંબંધીત તમામ કામગીરી તેમજ પો.હેડ.કવાટરને ફાળવવામાં આવેલ જમીનની જાળવણી તેમજ પો.સ્ટે.તરફથી જયારે જયારે બંદોબસ્ત માંગવામાં આવે ત્યારે પોલીસના માણસોની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. તેમજ જીલ્લામાં ફાળવવામાં આવેલ પોલીસ ગાર્ડ તથા પોલીસ પાર્ટીની કામગીરી ઉપર જનરલ સુપરવિઝન કરે છે. રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દળના કર્મચારી અધિકારીઓને પરેડ બાબતે તેમને ફાળવવામાં આવેલ ડ્રીલ ઈન્સ્ટ્રકટર ઘ્વારા નિયમાનુસાર તથા પોલીસ અધિક્ષકશ્રીના આદેશ અનુસાર પરેડ માટે તૈયાર કરવાની અને પરેડ બાબતે જરૂરી સુચના આપવાની કામગીરી કરે છે.
 • જી.આર.ડી. પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-પ૪૪, પેટા કલમ-૩ મુજબ કામગીરી કરે છે. ગામડાઓની વીઝીટ તથા અન્‍ય ગ્રામ રક્ષક દળને લગતી કામગીરી કરે છે.
 • એમ.ટી. સુપરવાઈઝર - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૪૮૭, પેટા કલમ-પ(૧ થી ૬) મુજબ કામગીરી કરે છે.
 • એમ.ટી. ડ્રાઈવર (એચ.સી.ડી.એમ.) - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૪૮૭, પેટા કલમ-૬(૧ થી ૮) મુજબ કામગીરી કરે છે.
 • એમ.ટી. ડ્રાઈવર - ગુજરાત પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ-૪૯૮, પેટા કલમ-૧ મુજબ કામગીરી કરે છે.
 • પોલીસ શ્વાન દળ (ડોગ સ્કવોડ) - જીલ્લામાં આર્મ્ડ હેડ કોન્સ્ટેબલ હેઠળ કાર્યરત શ્વાન દળ પોલીસ મેન્યુલ ભાગ-૩ ના નિયમ - ૧૪૦ હેઠળ કામગીરી કરે છે.

 

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની વિવિધ શાખાઓના સીવીલીયન અધિકારીઓ અને કર્મચારીની ફરજો અને સતાઓ -

·         કચેરી અધિક્ષક--

o    જનરલ સુપરવીઝન

o    કંટ્રોલ રજીસ્ટર નિભાવવું

o    દફતર તપાસણી

·         અંગતમદદનીશ --

o    ગજરાતી સ્ટેનો ગ્રેડ-ર તથા પોલીસ અધિક્ષકશ્રીના અંગતમદદનીશ ડીકટેશનની કામગીરી, મુલાકાતીઓની મુલાકાતના સમય તથા તારીખો નિયત કરવા, ટેલીફોન સંભાળવાની કામગીરી, પૂર્વ નિર્ધારીત મુલાકાતો તથા બેઠકોની નોંધ રાખવી, અધિકારીશ્રીએ રાખવા જોઈતા અગત્યના કાગળો કેખાનગી અહેવાલો અધિકારીશ્રી વતી યોગ્ય અને ઉચિત રીતે રાખવા વગેરે.

                પત્ર વ્યવહાર શાખા

·         હેડ કલાર્ક--

o    ઈન્સ્પેકશન નોંધની પુર્તતા

o    મહેકમની નવી દરખાસ્તો

o    પત્ર વયવહાર શાખા ઉપર સુપરવિઝન

·         કોરસ્‍પોન્‍ડન્‍સ બ્રાન્‍ચ-૧ સિનિયર કલાર્ક

o    પો.સ.ઈ.થી જી.પો.અધિ.શ્રી, દરજજાના અધિકારીઓની રજા, બઢતી, નિવળતી તાલીમ પે ફિકશેશન તેમજ મહેકમને લગતી કામગીરી

o    વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ, મંજુર મહેકમની ફાળવણી

o    ડેપ્યુટેશન અંગેની કામગીરી તેમજ પત્રકો

 

·         કોરસ્‍પોન્‍ડન્‍સ બ્રાન્‍ચ-ર સિનિયર કલાર્ક

o    પ્રોપર્ટી કાર્ડ અંગેની કામગીરી

o    બીલ્ડીંગને લગતી તમામ કામગીરી

o    તમામ ગ્રેડના અધિકારી / કર્મચારીને કવાર્ટરની ફાળવણી

o    કવાર્ટર ખાલી કરાવવાને લગતી કામગીરી

o    કવાર્ટરને લગતા દિવાની દાવાને લગતી કામગીરી

o    ધરભાડું મંજુર કરવાની કામગીરી

o    નાના મોટા મુળકામ

o    ચાલુ મરામતની કામગીરી

·         કોરસ્‍પોન્‍ડન્‍સ બ્રાન્‍ચ-૩ સિનિયર કલાર્ક

o    એમ.ટી.ને લગતી તમામ કામગીરી

o    વીડીયો ફોટોગ્રાફી વિગેરેની કામગીરી

o    એમ.એ.સીટી કેસો

o    કલોધીંગને લગતી કામગીરી

·         કોરસ્‍પોન્‍ડન્‍સ બ્રાન્‍ચ-૪ જુ. કલાર્ક

o    તમામ પ્રકારના લાયસન્સો

o    પોલીસ પાર્ટી, એસ્કોર્ટ (ઓન પેમેન્ટ)

o    કેદી પેરોલ, ફર્લો

o    તમામ પ્રકારના દિનોની ઉજવણી

o    રમત ગમત

o    ટ્રાફીકને લગતી તમામ કામગીરી

o    ટેલીફોનને લગતી તમામ કામગીરી

o    પાણી / મીલ્કતવેરાના બીલો

o    કવાર્ટરને લગતા ઈલેકટ્રીક બીલોની કામગીરી

o    આર્મ્સ એમ્યુનેશન અને ટીયરગેર વગેરેની કામગીરી

o    કોમ્પ્યુટરને લગતી કામગીરી

o    ઈલેકટ્રીક બીલો મંજુર કરવાની કામગીરી

        o    કોરસ્‍પોન્‍ડન્‍સ બ્રાન્‍ચ-પ જુ.કા.

o    સીવી. સ્ટાફના વર્ગ-૩ અને ૪ ના મહેકમની રજા, બઢતી, બદલી, તાલીમ વિગેરેની કામગરી તથા પત્રકો

o    તમામ પ્રકારની મીટીંગો (લો અને ઓડર્સ સીવાયની)

o    રહેમરાહે નોકરી અંગેની દરખાસ્તોની (કલાર્ક તેમજ વર્ગ-૪ ની) કામગીરી તથા તેને લગતા દાવાઓની કામગીરી

o    ધોડા, ઉંટ અને ડોગને લગતા મહેકમની કામગીરી તેમજ તેમના રાશન ખરીદીને લગતી તમામ કામગીરી તથા પત્રકો

o    વાયરલેશને લગતી ખરીદીની કામગીરી

o    જામીનખતને લગતી કામગીરી

o    દરેક શાખાની વર્કશીટની તારીજ મેળવી અને પત્રક બનાવી સબંધીત અધિ.શ્રીને મોકલવાની કામગીરી

o    રીફ્રેશર ખર્ચના બીલોની કામગીરી

o    જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશનમાં પાણી ટેન્કરની મંજુરી તથા બીલોને લગતી કામગીરી

o    તમામ પ્રકારના પરચુરણ બીલો.

શીટ શાખા

       o    હેડ કલાર્ક--

o    ઈન્સ્પેકશનને લગતી કામગીરી

o    શીટશાખાના દિવાની કોર્ટ કેશો

o    શીટશાખાનુ જનરલ સુપર વીઝન

        o    શીટ-૧ સી. કા.

o    હે.કો.પો.કો.ના મહેકમને લગતી તમામ કામગીરી

o    ભરતીને લગતી કામગીરી અને તેને અનુશાંગીત પત્ર વ્યવહાર

o    બદલી,બઢતીને લગતી કામગીરી અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર

o    હેન્ડ રજીસ્ટરો નિભાવવા

o    રોસ્ટર રજીસ્ટરો નિભાવા અને મહેકમને લગતા અન્ય રજીસ્ટરો નિભાવવા

o    ઉચ્ચતરં પગાર ધોરણ મંજુર કરવા ને લગતી કામગીરી

o    પોલીસ કર્મચારીઓના ગ્રેડેશનોલ પ્રસિઘ્ધ કરવા અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર

o    પોલીસ કર્મચારીઓના કાયમી કરવા.

o    પ્રતિનિયુકિત અને તેને અનુશાંગીત પત્ર વ્યવહાર

o    ઓર્ડલીરૂમની કામગીરી

o    ઈનામને લગતી કામગીરી

o    અન્ય જીલ્લેથી આંતર જીલ્લા બદલી માટેની અરજીઓના પત્ર વ્યવહાર

o    ઉપરના સિવાયની અન્ય પરચુરણ કામગીરી

o    પત્રકો મોકલવા.

o    તાલીમને લગતી કામગીરી

o    આ સિવાયની નવી ઉપસ્થિત થનાર કામગીરી જેવી કે પગાર બાંધણી કરવી. અને માન્ય કરાવવી

o    અન્ય પરચુરણ કામગીરી

      o    શીટ-ર જુ.કા.

o    હથીયારી પોલીસ કર્મચારીઓને લગતી નીચેની કામગીરી.

o    પો.કો./હે.કો.ના નોકરી પત્રકો નિભાવવા અને વ્યવસ્થિત ચકાસણી કરી ગણતરી કરવી.

o    બદલીમાં આવનાર જનારના નોકરી પત્રકો મોકલવા. મંગાવવા અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર

o    નોકરી પત્રકમાં પગાર,રજા,સજા,ઈનામ વિગેરે તમામ નોંધ કરવી.

o    જીલ્લાના પોલીસ કર્મચારીઓની આંતર જીલ્લા બદલીનો પત્ર વ્યવહાર

o    રીફેશર કોર્ષ અને તેને લગતી કામગીરી

o    ખાસ પગાર અને અન્ય ભથ્થા મંજુર કરવાને લગતી કામગીરી

o    પોસ્ટ વારી રજીસ્ટર નિભાવવું

o    મંજુર થયેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માન્ય કરાવવું અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર

o    બઢતી સમયે પગાર બાંધણી કરવી.

o    ગેઝેટ પ્રસિઘ્ધ કરવું અને તેને લગતો પત્ર વ્યફવહાર

o    ડ્રાયવરોની તાલીમ અને નિમણુંક અગેની કામગીરી

o    પત્રકો મોકલવા

o    સજામા થી પુન-સ્નયુકિત

o    ઈજાફા મંજુર કરવા

o    રજા મંજુર કરવી.

o    રીકુટ રોલ વેરસફીકેશન

o    અન્ય પરચુરણ કામગીરી

o    નિવૃતી

o    રહેમરાહે નોકરી અંગે

·         શીટ-૩ જુ.કા.

·         બિન હથીયારી પોલીસ કર્મચારીઓને લગતી નીચેની કામગીરી.

o    પો.કો./હે.કો.ના નોકરી પત્રકો નિભાવવા અને વ્યવસ્થિત ચકાસણી કરી ગણતરી કરવી.

o    બદલીમાં આવનાર જનારના નોકરી પત્રકો મોકલવા મંગાવવા અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર.

o    નોકરી પત્રકમાં પગાર, રજા,ઈનામ વિગેરે તમામ નોધો કરવી.

o    જીલ્લાના પોલીસ કર્મચારીઓની આંતર જીલ્લા બદલીનો પત્રવ્યવહાર

o    રીફેશર કોર્ષ અને તેને લગતી કામગીરંી

o    ખાસ પગાર અને અન્ય ભથ્થા મંજુર કરવાને લગતી કામગીરી

o    પોસ્ટ વારી રજીસ્ટર નિભાવવું

o    મંજુર થયેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માન્ય કરાવવુ અને તેને લગતો પત્ર વ્યવહાર

o    બઢતી સમયે પગાર બાંધણી કરવી.

o    પત્રકો મોકલવા

o    ઓળખ કાર્ડ આપવા અને બકલ નંબર ફાળવવા

o    સજામા થી પુન નિયુકિત

o    ઈજાફા મંજુર કરવા

o    રજા મંજુર કરવી.

o    રીકુટ રોલ વેરીફીકેશન

o    અન્ય પરચુરણ કામગીરી

o    નિવ્રુતિ 

·         ડી.પી.શાખા

o    ડી.પી.-૧ સી.કા. ખાતાકીય તપાસને લગતી તમામ કામગીરી તેમજ તેને લગતા પત્રવ્યવહારની કામગીરી

o    ડી.પી.-ર જુનીયર કલાર્ક  સીધીકારણ દર્શક નોટીસો અને સીનીયર કલાર્કની મદદમાં

                હિસાબી શાખા

·         હેડ કલાર્ક--

o    ઈન્પેકશનને લગતી કામગીરી

o    બજેટ

o    ઓડીટપારા સેટલમેન્ટ

o    ચલણ વેરીફીકેશન

o    શાખાનું જનરલ સુપરવિજન

·         એ.બી.-૧ (કેશીયર) સી.કા.

o    કેશીટરને લગતી તમામ કામગીરી

o    સર્વીસ સ્ટેમ્પ

o    કાયમી પેશગી અને તેના હિસાબો

o    મરામત જાળવણીના ચુકવણા

o    માસીક ખર્ચ પત્રકો.

·         એ.બી.-ર (પગારબીલ વર્ગ-૧ થી ૪) સી.કા.

o    રાજય પત્રીત અધિકારીના પગાર બીલ

o    પો.સ.ઈ.ના પગારબીલ

o    કારકુન વર્ગ-૩,૪ ના પગારબીલ

o    ઉપરોકત કર્મચારીના પુરવણી બીલો

o    જી.પી.એફ. મીસીંગ

o    એ.બી.રજીસ્ટર

o    હે.કો., પો.કો. જાહેર રજા પગારબીલ

o    ઉપરોકત કર્મચારીઓની ઈન્કમટેક્ષને લગતી કામગીરી

o    જી.પી.એફ. પાસબુક

o    આવક વેરાને લગતી કામગીરી

·         એ.બી.-૩ (હે.કો.પો.કો. પગારબીલ) સી.કા.

o    હે.કો., પો.કો. પગારબીલ

o    તેઓના પુરવણીબીલ

o    તેઓની ઈન્કમટેક્ષની કામગીરી

o    બોનસબીલ

o    હે.કો., પો.કો. મકાનલોન, મોટર સાયકલ લોન કપાત રજીસ્ટરો

o    હે.કો., પો.કો. ની જી.પી.એફ. મીસીંગની કામગીરી 

·         એ.બી.-૪ (કન્ટી.) કલાર્ક કમ ટાઈપીસ્ટ

o    પેન્શન કેસના પત્રકો

o    પેન્શન કેસને લગતા દાવાઓ

o    તમામ પ્રકારના પેન્શન કેસો

o    જુથ વિમા યોજનાની કામગીરી

o    અકસ્માત જુથ વિમા યોજનાની કામગીરી

o    વેલ્ફેર ફંડને લગતી કામગીરી

·         એ.બી.-પ (જી.પી.એફ.) જુ.કા.

o    જી.પી.એફ. ઉપાડ, પેશગી, ફાયનલ વીથ ડ્રો.

o    જી.પી.એફ. નવા નંબર મેળવવા

o    એસ્કોર્ટ ચાર્જીસ બીલો

o    રીકવરી રજીસ્ટર નિભાવણી

o    ઈનામ બીલો

o    તમામ પ્રકારના કન્ટીજન્સી બીલો

o    ઉચ્ચક બીલ બનાવવા તથા રજીસ્ટર નિભાવણી

·         એ.બી.-૬ (ટી.એ.) જુ.કા.

o    તમામ ભથ્થા બીલો

o    એલ.ટી.સી. બીલો

o    એસ.ટી., રેલ્વે વોરન્ટ

o    તહેવાર પેશગી તથા અનાજ પેશગી મંજુરી હુકમ તથા બીલ

o    એચ.બી.એ. / એમ.સી.એ , પેશગીની દરખાસ્ત વ્યાજ ગણતરી તથા બીલ બનાવવાની કામગીરી

o    મીસીંગ હપ્તાની કામગીરી.

o    મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટની કામગીરી

                જી.આર.ડી. જુ.કા.

o    જી.આર.ડી.ને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી તથા પત્રકો

o    હોમગાર્ડના વેતન બીલો તથા ટી.એ. બીલો બનાવવા તથા મંજુર કરવાની કામગીરી.

                અરજી શાખા

                        અરજીને લગતી તમામ કામગીરી જેમકે તપાસ કરનાર અધિકારી પાસેથી અહેવાલો મંગાવવા તથા તે અહેવાલો પોલીસ અધિક્ષકશ્રી સમક્ષ રજુ                 કરવા તથા ઉપલા અધિકારીઓને અહેવાલ મોકલવા પી.એમ.રીપોર્ટ તથા અરજીને લગતા પત્રકો

                રજીસ્ટ્રીશાખા

·         રજીસ્ટાર સી.કા.

o    તમામ પરચુરણ તેમજ સ્ટેશનરીની ખરીદી

o    સ્ટેશનરી તથા ફોર્મસ ના ઈન્ડેન્ટ

o    સ્ટેશનરી તથા ફોર્મસ તથા ફરનીચર ઈસ્યુ કરવા

o    લાયબ્રેરી તથા ડેડસ્ટોકની કામગીરી

o    રજીસ્ટ્રીશાખાના તથા ટાઈપશાખાનું જનરલ સુપરવીઝન

·         ઈનવર્ડ કલાર્ક જુ.કા.

o    સ્થાનીક તથા બહારથી આવતી ટપાલો સ્વીકારવા તથા ઈનવર્ડ કરી સબંધીત શાખાને મોકલવી

o    રેકર્ડ સબંધીતમામ પ્રકારની કામગીરી તેમજ એકઠી થયેલ પસ્તીની વેંચાણ અંગેની કામગીરી

o    આઉટવર્ડ કલાર્ક જુ.કા.

o    કચેરીની દરેક પ્રકારની તમામ ટપાલો રવાના કરવી.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 [2] [3]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022