હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવાના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

કાર્યો કરવાના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ

કાર્યો કરવાના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ

પ્રકરણ- (નિયમ સંગ્રહ - )

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો

દસ્તાવેજનું નામ

ધી ગુજરાત પોલીસ મેન્યુ.૧૯૭પ ભાગ – ૧ – ર – ૩

ગુ.રા. સેવા (શિસ્ત અને અપિલ નિયમો) – ૧૯૭૧

શસ્ત્ર અધિનીયમ – ૧૯પ૯

ધી આર્મસ રૂલ્સ – ૧૯૬ર

ફાયર આર્મસ એન્ડ ફાયર ઈન્જ. – ૧૯૬પ

ધી ઇન્ડીયન એવીડન્સ.એકટ – ૧૮૭ર

પ્રોહીબીશન એન્ડ એકસાઈઝ મેન્યુયલ ભાગ – ૧ – ર

બોમ્બે ચીર્લ્ડન રૂલ્સ – ૧૯પ૦

રૂલ્સ એન્ડ ઓર્ડરર્સ ઓર ધ બોમ્બે ડ્ર્ગ્સ કંટ્રોલ એકટ – ૧૯પ૯

ભારતીય ફોજદારી ધારો ગુજરાતી – ૧૯૭૩

ક્રિમીનલ માયનોરેકટ ફોજદારી ના કાયદા – ૧૯૯૬/૯૭

ક્રિમીનલ પ્રોસી.કોડ – ૧૯૭૪

ક્રિમીનલ મેજર એકટ – ૯૪/૯પ

નાર્કોટ્રીક્સ ડ્ર્ગ્સ એન્ડ સાયટ્રોફીક સબ સ્ટન સીઝ એકટ – ૧૯૮પ

બોમ્બે પ્રોહીબીશન એકટ

બોમ્બે પોલીસ એકટ માયનોર એકટ સાથે

ભારતીય ફોજદારી ધારો ગુજરાતી માં

મોટર વ્હીકલ એકટ – ૧૯૮૮

બોમ્બે વીલેજ પોલીસ એકટ – ૧૮૬૭

બોમ્બે બી.પી.એકટ – ૧૯પ૧

ગ્રામ પંચાયત અધિ નિયમ

૧૮૬૭ નો મુબઈ અધિનિયમ નં – ૭ ૧૯પ૯

બોમ્બે અધિનિયમ – રર ૧૯પ૧

બોમ્બે ડ્ર્ગ્સ કંટ્રોલ એકટ – ૧૯પર

બોમ્બે સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ એકટ – ૧૯પ૧

હિન્દુ મેરેઝ એકટ – ૧૯પપ

બોમ્બે પ્રોહી એકટ – ૧૯૪૯

સીનેમા અધિ – ૧૯પ૪

 

 દસ્તાવેજ પરનું ટુંકુ લખાણ

ઉપર મુજબ

વ્યકિતને નિયમો, વિનીયમો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહો અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે

સરનામુ – સરકારી મુદ્રણાલય તથા પ્રકાશનો પાસેથી આ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ થાય છે.

વિભાગ ઘ્વારા નિયમો, વિનીયમો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહો અને દફતરોની નકલ લેવા માટેની ફી

અત્રેથી આ પુસ્તકોની પ્રત મળી શકતી નથી.

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022