હું શોધું છું

હોમ  |

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગત
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજકોટ ગ્રામ્ય, રાજકોટ જિલ્લાના જા.મા.અધિ.શ્રી અને અપીલ અધિ.શ્રીઓના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ/ફોન નંબર 
શાખા/વિભાગના વડાની કચેરી  અપીલ અધિકારીઓનો હોદો  કચેરીનુ નામ  ઇ-મેઇલ એડ્રેસ  લેન્ડ લાઇન નંબર  મો.નં. તા.૦૧/૦૫૨૦૨૨ ની સ્થિતીએ 
પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી  નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, મુખ્ય મથક,  પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય, રાજકોટ dysp-hq-raj@gujarat.gov.in  0281 2447317 ૯૯૭૯૯ ૨૭૨૮૨ શ્રી પી.એસ.ગોસ્વામી
રાજકોટ ગ્રામ્ય,  રાજકોટ  નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, ગોંડલ  ગોંડલ ડિવીઝન, ગોંડલ sdpo-gondal-raj@gujarat.gov.in 02825 225296  ૯૯૭૮૪૦૭૦૯૫ શ્રી.પી.એ.ઝાલા
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, જેતપુર  જેતપુર ડિવીઝન, જેતપુર sdpo-jet-raj@gujarat.gov.in 02823 220066  ૯૪૨૮૮ ૦૫૦૯૬ ઇ.ચા. શ્રી મહર્ષિ રાવલ
શાખા/વિભાગના વડાની કચેરી  જાહેર માહિતી અધિકારી  કચેરીનુ નામ  ઇ-મેઇલ એડ્રેસ  લેન્ડ લાઇન નંબર  મો.નં. તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ની સ્થિતીએ 
  કચેરી અધિક્ષકશ્રી, અત્રેની કચેરી. પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય, રાજકોટ cr-rural-raj@gujarat.gov.in 0281 2445999 ૯૪૨૭૨૫૪૧૬૧ શ્રી એસ.એમ.નલીયાપુરા 
  પો.ઇન્સ.શ્રી, વાયરલેસ વિભાગ, રાજકોટ ગ્રામ્ય વાયરલેસ વિભાગ, રાજકોટ ગ્રામ્ય pi-wireless-raj@gujara.gov.in   ૯૮૯૮૫ ૩૯૩૮૩ શ્રી એસ.બી.પટેલ 
  પો. ઇન્સ.શ્રી, એમ.ટી.વિભાગ. રાજકોટ ગ્રામ્ય એમ.ટી.વિભાગ, રાજકોટ ગ્રામ્ય pi-mtsec-raj@gujarat.gov.in 0281 2562289 ૯૪૨૯૬ ૧૯૭૭૯ શ્રી કે. એ. પરમાર
  પો.ઇન્સ.શ્રી, એલ.સી.બી. રાજકોટ ગ્રામ્ય  એલ.સી.બી. રાજકોટ ગ્રામ્ય  lcb-sp-raj@gujarat.gov.in 0281 2454733 ૯૮૨૫૦૯૬૩૩૯ શ્રી વી.વી.ઓડેદરા
  પો.ઇન્સ.શ્રી, એસ.ઓ.જી. રાજકોટ ગ્રામ્ય,   એસ.ઓ.જી.  રાજકોટ ગ્રામ્ય sog-sp-raj@gujarat.gov.in 0281 2457297 ૦૯૭૧૪૯ ૦૦૯૯૭ શ્રી એસ.એમ.જાડેજા 
  પો. સબ ઇન્સ.શ્રી  જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા રાજકોટ ગ્રામ્ય psi-tra-raj@gujarat.gov.in   ૮૩૪૭૭ ૧૦૮૩૨ શ્રી ડી.એલ.ખાચર
  પો.ઇન્સ.શ્રી, માઉન્ટેડ, રાજકોટ ગ્રામ્ય માઉન્ટેડ યુનિટ, રાજકોટ ગ્રામ્ય pi-mounted-raj@gujarat.gov.in 0281 2454787 ૭૩૮૩૩ ૨૯૯૯૯ શ્રી વાય.બી.સરવૈયા 
  રીઝર્વ ઇન્સ.શ્રી, પો.હેડ કવા. રાજકોટ ગ્રામ્ય પો.હેડ કવાર્ટર (મવડી)  રાજકોટ ગ્રામ્ય phq-rural-raj@gujarat.gov.in 0281 2332405 ૯૮૨૪૫ ૫૪૪૪૫  શ્રી પી.એચ જાડેજા 
  પો.ઇન્‍સ.શ્રી, ગોંડલ સીટી  ગોંડલ સીટી પોલીસ સ્‍ટેશન  polstn-gondal-raj@gujarat.gov.in 02825 220029 ૯૮૨૫૦ ૪૦૧૯૬ શ્રી એમ.આર સંગાડા 
  પો.ઇન્‍સ.શ્રી, ગોંડલ તાલુકા  ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્‍ટેશન  polstn-gondrl-raj@gujarat.gov.in 02825 240090 ૯૫૩૭૨ ૨૪૯૯૯ શ્રી એમ.જે પરમાર
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી, કોટડા સાંગાણી કોટડા સાંગાણી પોલીસ સ્‍ટેશન  polstn-kot-raj@gujarat.gov.in 02827 276226 ૯૬૬૨૭૭૭૯૮૮ શ્રી વી.પી કનારા 
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી, લોધીકા લોધીકા પોલીસ સ્‍ટેશન  polstn-lod-raj@gujarat.gov.in 02827 244226 ૯૯૭૯૨ ૬૫૬૫૪ શ્રી કે.કે જાડેજા 
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી, પડધરી પડધરી પોલીસ સ્ટેશન polstn-pad-raj@gujarat.gov.in 02820 233193 ૯૯૦૪૪ ૪૪૩૦૫ શ્રી આર.જે.ગોહીલ
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી,શાપર-વેરાવળ શાપર-વેરાવળ પોલીસ સ્‍ટેશન  psi-shapar@gujarat.gov.in 02827 253600  ૮૩૪૭૧ ૩૧૩૧૩ શ્રી કે.એ ગોહીલ
  પો.ઇન્‍સ.શ્રી, જસદણ જસદણ પોલીસ સ્‍ટેશન   polstn-jas-raj@gujarat.gov.in 02821 220033 ૯૦૯૯૯ ૬૦૪૪૦ શ્રી કે.જે રાણા
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી,વિંછીયા વિંછીયા પોલીસ સ્‍ટેશન    polstn-vin-raj@gujarat.gov.in 02821 273633 ૯૮૨૫૪ ૬૩૪૪૩ શ્રી આર.કે ચાવડા
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી, ભાડલા ભાડલા પોલીસ સ્‍ટેશન  polstn-bha-raj@gujarat.gov.in 02821 275514 ૮૧૨૮૨ ૬૨૧૫૦ શ્રી એચ.ડી.હિંગરોજા 
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી, આટકોટ  આટકોટ પોલીસ સ્ટેશન  polstn-atk-raj@gujarat.gov.in 02821 288734 ૯૮૨૫૭ ૯૧૦૪૬ શ્રી કે.પી.મેતા 
  પો.ઇન્સ.શ્રી, મહિલા પો.સ્ટે. મહિલા પોલીસ સ્ટેશન, ગોંડલ psi-gondal-raj@gujarat.gov.in 02825 240477 ૭૬૯૮૩૦૯૩૧૯ શ્રી એન.આર કદાવાલા
  સી.પી.આઇ.શ્રી, ગોંડલ સી.પી.આઇ. કચેરી, ગોંડલ cpi-gondal-raj@gujarat.gov.in 02825 220043 ૯૦૯૯૯ ૪૭૨૨૨ શ્રી એન.જી.ગોસાઇ
  સી.પી.આઇ.શ્રી, જસદણ સી.પી.આઇ. કચેરી, જસદણ cpi-jasdan-raj@gujarat.gov.in 02821 220141 ૯૦૯૯૯ ૬૦૪૪૦ શ્રી કે.જે રાણા ઇ.ચા. 
  રીડર પો.સબ ઇન્સ.શ્રી, ના.પો.અધિ.ની કચેરી, ગોંડલ  ના.પો.અધિ.શ્રીની કચેરી, ગોંડલ ડિવી, ગોંડલ sdpo-gondal-raj@gujarat.gov.in 02825 240758   ખાલી જગ્યા
  પો.ઇન્‍સ.શ્રી, જેતપુર સીટી  જેતપુર સીટી પોલીસ સ્ટેશન  polstn-jet-raj@gujarat.gov.in 02823 220033 ૯૮૨૫૬ ૪૪૩૭૭ ઇ.ચા. શ્રી એચ.એ જાડેજા 
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી,જેતપુર તાલુકા  જેતપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન  polstn-jet-rural-raj@gujarat.gov.in 02823 220661 ૮૧૨૮૭ ૬૪૨૩૭ શ્રી એ.એન ગાંગણા
  પો.ઇન્‍સ.શ્રી, ધોરાજી  ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન  polstn-dho-raj@gujarat.gov.in 02824 221870 ૯૪૨૮૧ ૮૨૪૨૬ શ્રી એ.બી.ગોહિલ 
  પો.ઇન્‍સ.શ્રી, ઉપલેટા  ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન  polstn-uple-rural-raj@gujarat.gov.in 02826 221499 ૯૯૭૯૭ ૫૫૭૩૫ ઇ.ચા. શ્રી એચ.એમ.ધાધલ
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી, ભાયાવદર ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશન  polstn-bhay-raj@gujarat.gov.in 02826 274304 ૯૭૨૪૭ ૭૭૩૪૫ શ્રી.એસ.વી.ગોજીયા
  પો. સબ ઇન્‍સ.શ્રી, પાટણવાવ  પાટણવાવ પોલીસ સ્ટેશન polstn-pat-raj@gujarat.gov.in 02824 287329 ૭૮૭૪૧ ૩૧૯૭૩ શ્રી જી.જે.ઝાલા
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી, જામકંડોરણા  જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશન  polstn-jam-raj@gujarat.gov.in 02824 271326 ૯૯૭૮૬  ૯૬૮૪૫ શ્રી. જે.યુ.ગોહિલ   
  પો.સબ ઇન્‍સ.શ્રી,વિરપુર  વિરપુર પોલીસ સ્‍ટેશન polstn-virpur-raj@gujarat.gov.in 02823 281535 ૯૭૩૭૩૨૧૯૯૯ શ્રી જે.એસ સીસોદીયા 
  સી.પી.આઇ.શ્રી, ધોરાજી સી.પી.આઇ. કચેરી, ધોરાજી cpi-dho-raj@gujarat.gov.in 02824 221656 ૯૪૨૮૧ ૮૨૪૨૬ શ્રી એ.બી.ગોહિલ 
  રીડર પો.સબ ઇન્સ.શ્રી, ના.પો.અધિ.ની કચેરી, જેતપુર  ના.પો.અધિ.શ્રીની કચેરી, જેતપુર ડિવી, જેતપુર sdpo-jet-raj@gujarat.gov.in 02823 220066 ૯૮૭૯૧૩૬૩૩૭ શ્રી એ.એ. પરમાર 
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022