હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહીતી પુસ્તિકા
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનુ.નં નામ (પોસ્ટે મુજબ) હોદ્દો બ.નં. પો.સ્ટે. /કચેરી
ધનજીભાઈ ખીમજીભાઈ  AASI 1310 આટકોટ
સંજયકુમાર વિનોદભાઇ બ.ન.૬૦૧૨ ALR 6012 આટકોટ
પ્રવિણભાઇ માવજીભાઇ મજીઠીયાબ.ન.૬૧૮૧ ALR 6181 આટકોટ
સંજયભા શાંતિભા  AHC 1019 આટકોટ
ગોવિંદભાઇ પોલાભાઇ  APC 1530 આટકોટ
અરવિંદભાઇ વેલજીભાઇ APC 1588 આટકોટ
નરેશકુમાર અમરશીભાઇ APC 1615 આટકોટ
હીરાભાઇ પુંજાભાઇ ખાંભલા  APC 1004 આટકોટ
ગુણવંતભાઇ કમાભાઇ  UHC 670 આટકોટ
૧૦ ગજેન્‍દ્રભાઇ બાબુલાલ UASI 811 આટકોટ
૧૧ લાલાભાઇ જાદવભાઇ  UHC 841 આટકોટ
૧૨ ગોપાલભાઇ મોહનભાઇ UHC 940 આટકોટ
૧૩ રસીકભાઇ ગોવિંદભાઇ UHC 941 આટકોટ
૧૪ ખોડા રામજીભાઇ બ.ન.૫૦૧૬ ULR 5016 આટકોટ
૧૫ દિલીપ ભુપતભાઇ બ.ન.૫૦૨૩ ULR 5023 આટકોટ
૧૬ કિશનભાઇ નકુભાઇ બ.ન.૫૦૪૩ ULR 5043 આટકોટ
૧૭ પિનેશકુમાર ચોથાભાઇ મકવાણા ULR 5045 આટકોટ
૧૮ સુરેશકુમાર સવજીભાઇ બ.ન.૫૦૬૮ ULR 5068 આટકોટ
૧૯ હિતેષભાઇ રણછોડભાઇ બ.ન.૫૦૬૯  ULR 5069 આટકોટ
૨૦ દીનેશ હેમંતભાઇ બ.ન.૫૧૧૬ ULR 5116 આટકોટ
૨૧ અલ્પેશભાઇ હરજીભાઇ બ.ન.૫૧૧૮ ULR 5118 આટકોટ
૨૨ દશરથભાઇ ધરમશીભાઇ બ.ન.57 UHC ૫૭ આટકોટ
૨૩ સોનલ રામજીભાઇ બ.ન.૫૧૩૪ WULR 5134 આટકોટ
૨૪ મુકતાબેન મગનભાઇ બ.ન.૫૧૮૩ WULR 5183 આટકોટ
૨૫ રંજનાબેન ભુપતભાઇ બ.ન.૫૧૯૯ WULR 5199 આટકોટ
૨૬ સોનલબેન ખોડાભાઇ બ.ન.૫૨૦૧ WULR 5201 આટકોટ
૨૭ રશીલાબેન રમેશભાઇ બ.ન.૫૨૦૩ WULR 5203 આટકોટ
૨૮ કાજલબેન દિનેશભાઇ બ.ન.૫૨૦૪  WULR 5204 આટકોટ
૨૯ રેખાબેન વલ્લભભાઇ બ.ન.૫૨૧૦ WULR 5210 આટકોટ
૩૦ ભ૨તકુમા૨ શામળદાસ  AHC 1364 આટકોટ
૩૧ વિનુભાઇ હકુભાઇ  UHC 924 આટકોટ
૩૨ કુરજીભાઈ કાનજીભાઈ  APC 1584 આટકોટ
૩૩ લાલજીભાઇ જેરામભાઇ APC 1545 આટકોટ
૩૪ કમલેશ ખુશાલભાઇ કમેજાળીયા ULR ૫૨૫૬ આટકોટ
૩૫ આશા પ્રાગજીભાઇ ડેરવાળીયા ULR 5303 આટકોટ
૩૬ શીતલબેન દેવાયતભાઇ ઢગેલ ALR ૬૦૫૫ આટકોટ
૩૭ પાયલબેન દિનેશભાઇ લખતરીયા ALR ૬૦૬૭ આટકોટ
૩૮ એકતાબેન સુરેશભાઇ સાંકળીયા ALR ૬૦૬૮ આટકોટ
૩૯ રંજનબેન ધીરૂભાઇ ખેતરીયા  ALR ૬૦૮૩ આટકોટ
૪૦ મિલનકુમાર ભરતભાઇ કાકડિયા ALR ૬૨૫૮ આટકોટ 
૪૧ વીલાસબેન લક્ષ્‍મણભાઇ બ.ન.49 UHC 49 કોટડા સાંગાણી
૪૨ અલ્પેશકુમાર મનસુખભાઇ બ.ન.૫૪૧૬ UHC 79 કોટડા સાંગાણી
૪૩ ઇલાબેન બાબુભાઇ  UHC 822 કોટડા સાંગાણી
૪૪ હીતેષ ઉકાભાઇ UHC 855 કોટડા સાંગાણી
૪૫ ક્રિપાલસિંહ ચંદુભા UHC 858 કોટડા સાંગાણી
૪૬ મનોજકુમાર ભુપતભાઇ  UHC 890 કોટડા સાંગાણી
૪૭ વિશ્‍વરાજસિંહ વીજયરાજસિંહ UPC 892 કોટડા સાંગાણી
૪૮ રાજેન્દ્રસિંહ ભ૨તસિંહ  AHC 1359 કોટડા સાંગાણી
૪૯ હીરેનકુમાર બચુભાઇ APC 1587 કોટડા સાંગાણી
૫૦ દીપકકુમાર રાજુભાઇ  APC 1633 કોટડા સાંગાણી
૫૧ અમિત પતુભાઇ બ.ન.૫૦૨૬ ULR 5026 કોટડા સાંગાણી
૫૨ અજય બટુકલાલ બ.ન.૫૦૪૯ ULR 5049 કોટડા સાંગાણી
૫૩ હરદીપસિંહ ઇન્દ્રસિંહ બ.ન.૫૦૫૯ ULR 5059 કોટડા સાંગાણી
૫૪ રવિરાજસિંહ જગતસિંહ બ.ન.૫૧૪૬ ULR 5146 કોટડા સાંગાણી
૫૫ શારદા બાવનજી બ.ન.૫૧૫૯ WULR 5159 કોટડા સાંગાણી
૫૬ વર્ષાબેન લખમણભાઇ બ.ન.૫૨૧૧ WULR 5211 કોટડા સાંગાણી
૫૭ છત્રપાલસિંહ માનસિંહ  UHC 731 કોટડા સાંગાણી
૫૮ પ્રતિપાલસિંહ દીલીપસિંહ બ.ન.૫૨૨૨ ULR 5222 કોટડા સાંગાણી
૫૯ જયેન્દ્ર વાલજીભાઇ પરમાર ULR ૫૨૫૮ કોટડા સાંગાણી
૬૦ વિપુલભાઇ જગશીભાઇ મેર ULR ૫૨૬૫ કોટડા સાંગાણી
૬૧ મહેશકુમાર કાનજીભાઇ રાજપરા ULR ૫૨૯૬ કોટડા સાંગાણી
૬૨ અજયસિંહ રતનસિંહ જેઠવા UPC ૧૧૯ કોટડા સાંગાણી
૬૩ ભાવનાબેન પ્રભાતભાઇ બ.ન.૬૦૩૫ ALR 6035 કોટડા સાંગાણી
૬૪ રીંકલબેન રમેશભાઇ રામાણી ALR ૬૦૫૧ કોટડા સાંગાણી
૬૫ રેખાબેન ભુપતભાઇ ખિહડીયા ALR ૬૦૮૯ કોટડા સાંગાણી
૬૬ હિતેન્દ્રસિંહ રાયુભા બ.ન.૬૨૧૧ ALR 6211 કોટડા સાંગાણી
૬૭ અક્ષયસિંહ અનિરૂધ્ધસિંહ બ.ન.૬૨૧૯ ALR 6219 કોટડા સાંગાણી
૬૮ કાળુભાઇ મનુભાઇ ધાધલ ALR ૬૨૨૧ કોટડા સાંગાણી
૬૯ મનિષાબેન ખિમાભાઇ મારૂ ALR 6088 કોટડા સાંગાણી
૭૦ અશોકભાઇ વિનુભાઇ બ.ન.૬૨૨૨ ALR 6222 કોટડા સાંગાણી
૭૧ દિવ્યેશ પંકજભાઇ માળવીયા  ALR ૬૨૫૧ કોટડા સાંગાણી
૭૨ વિજયકુમાર છગનભાઇ વાલાણી ALR ૬૨૬૫ કોટડા સાંગાણી
૭૩ સજય તળશીભાઈ પઢારીયા ALR ૬૩૧૨ કોટડા સાંગાણી
૭૪ સિઘ્ધરાજસિંહ અનીરૂઘ્ધસિંહ  UASI 609 કોટડા સાંગાણી 
૭૫ મુકેશભાઇ મોહનભાઇ APC 1467 ગોંડલ તાલુકા
૭૬ કૈલાશબેન મનસુખભાઇ  બ.ન.૫૧૬૦ WULR 5160 ગોંડલ તાલુકા 
૭૭ મોતીભાઈ સીંગાજીભાઈ  AASI 1272 ગોંડલ તાલુકા 
૭૮ અલ્પેશ દેવશીભાઇ બ.ન.૬૦૦૨ ALR 6002 ગોંડલ તાલુકા 
૭૯ રીતેષકુમાર કેશુભાઇબ.ન.૬૧૨૬ ALR 6126 ગોંડલ તાલુકા 
૮૦ રઘુભાઇ દેવાભાઇ  APC ૧૦૩૯ ગોંડલ તાલુકા 
૮૧ મહિપાલસિંહ મોબતસિંહ બ.ન.1061 APC 1061 ગોંડલ તાલુકા 
૮૨ પ્રવિણસિંહ ૨ણજીતસિંહ  AHC 1224 ગોંડલ તાલુકા 
૮૩ ધર્મેન્‍દ્રસિંહ મનુભા  AHC 1354 ગોંડલ તાલુકા 
૮૪ કુલદીપસિંહ નરેન્‍દ્રસિંહ APC 1423 ગોંડલ તાલુકા 
૮૫ ભગીરથસીંહ નીરૂભા APC ૧૬૦૯ ગોંડલ તાલુકા 
૮૬ અમરાભાઈ રૂપાભાઇ  UASI 522 ગોંડલ તાલુકા 
૮૭ લક્ષ્‍મણભાઇ ભલાભાઇ  UASI 764 ગોંડલ તાલુકા 
૮૮ મહાવિરસિંહ ગજેન્‍દ્રસિંહ  UHC 701 ગોંડલ તાલુકા 
૮૯ દિલીપભાઇ બહાદુરભાઇ  UHC 718 ગોંડલ તાલુકા 
૯૦ વિપુલકુમાર રવજીભાઇ  UHC 726 ગોંડલ તાલુકા 
૯૧ મદનસિંહ જેઠુસિંહ   UHC 619 ગોંડલ તાલુકા 
૯૨ પ્રણવભાઇ ભગવાનજીભાઇ UHC 894 ગોંડલ તાલુકા 
૯૩ જગદીશ અમરાભાઇ UHC 911 ગોંડલ તાલુકા 
૯૪ ક્રિપાલસિંહ હરદેવસિંહ  UHC 913 ગોંડલ તાલુકા 
૯૫ શક્તિસિંહ મનુભા બ.ન.૫૦૦૨ ULR 5002 ગોંડલ તાલુકા 
૯૬ છત્રપાલસિંહ જગદીશસિંહ બ.ન.૫૦૦૩ ULR 5003 ગોંડલ તાલુકા 
૯૭ સંજય માવજીભાઇ બ.ન.૫૦૫૫ ULR 5055 ગોંડલ તાલુકા 
૯૮ પ્રવિણકુમાર ભુપતભાઇ બ.ન.૫૦૮૭ ULR 5087 ગોંડલ તાલુકા 
૯૯ અજયભાઇ સવસીભાઇ બ.ન.૫૧૨૩ ULR 5123 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૦ ક્રિપાલસિંહ અજીતસિંહ ઝાલા બ.ન.૫૧૪૫ ULR 5145 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૧ પ્રતિપાલસિંહ જીલુભા બ.ન.૫૪૦૫ UHC 25 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૨ વિજયકુમાર મહેશભાઇ બ.ન.૫૪૧૩ UHC ૬૯ ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૩ ધમેન્દ્રસિંહ ગંભી૨સિંહ  UHC 452 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૪ કૃષ્ણરાજસિંહ જયેન્દ્રસિંહ  UPC 697 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૫ દીગ્પાલસિંહ નિરૂભા  UHC 698 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૬ દીપેન્દ્રસિંહ અજીતસિંહ  UHC 746 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૭ રાજેશભાઇ ચાંપરાજભાઇ UPC 777 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૮ યોગેશભાઇ સુભાષભાઇ  UHC 876 ગોંડલ તાલુકા 
૧૦૯ અર્જુનસિંહ ભરતસિંહ UPC 920 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૦ પુનમબેન રમેશભાઇ બ.ન.૫૩૩૦ APC ૧૦૧૩ ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૧ કિશો૨સિંહ મુળરાજસિંહ  AHC 1376 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૨ અજયસિંહ ભાઇસાબભા  APC 1411 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૩ ઇન્‍દ્રસિંહ સજુભા UHC 635 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૪ શ્રી યુવરાજભાઈ નરશીભાઈ   ULR 5044 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૫ જયદેવભાઇ દાદભાઇ  APC 1601 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૬ સુરભીબેન ગગનભાઇ કેશવાલા PSI 15 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૭ અ૨વિંદસિંહ લાખુભા  APC 1392 ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૮ યોગરજસિંહ માવુભા જાડેજા UASI ૧૧ ગોંડલ તાલુકા 
૧૧૯ જીતેન્દ્રસિંહ ભરતસિંહ જાડેજા UHC ૨૨૫ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૦ વિરેન્દ્રસિંહ ભીખુભા જાડેજા  ALR ૬૨૫૬ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૧ સંજયભાઇ જેરામભાઇ  મકવાણા   ALR ૬૨૮૮ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૨ હિમતસિંહ અમરસિંહ પાલ ALR ૬૩૦૫ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૩ વિશ્વજીતસિંહ જયદેવસિંહ જાડેજા  ALR ૬૩૦૭ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૪ હરેશકુમાર વશરામભાઈ વાઘેલા ALR ૬૩૨૯ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૫ વિક્રમકુમાર રામજીભાઇ સોલંકી ALR ૬૩૩૬ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૬ શિવભદ્રસિંહ સરદારસિંહ વાઘેલા ULR ૫૨૬૭ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૭ રાજેશ જાદવભાઇ બાંભવા ULR ૫૨૭૭ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૮ પૃથ્વિરાજસિંહ હનુભા ગોહીલ APC ૧૦૦૧ ગોંડલ તાલુકા 
૧૨૯ કોકીલાબેન નાનજીભાઇ રાઠોડ ULR ૫૩૦૪ ગોંડલ તાલુકા 
૧૩૦ દયાબેન રણછોડભાઇ ઝાપડીયા ULR ૫૩૧૪ ગોંડલ તાલુકા 
૧૩૧ હિનાબેન કાનજીભાઇ પલાલીયા  ULR ૫૩૨૧ ગોંડલ તાલુકા 
૧૩૨ શોભાબેન હંસરાજભાઇ સોલંકી ALR ૬૦૪૮ ગોંડલ તાલુકા 
૧૩૩ સંજયભાઇ મોહનભાઇ પાટડીયા ALR ૬૧૦૨ ગોંડલ તાલુકા 
૧૩૪ મયુરસિંહ બાબુભા APC 1090 ગોંડલસીટી
૧૩૫ રીનાબેન છગનભાઇ માલવીયા UASI 01 ગોંડલસીટી
૧૩૬ ધર્મિષ્ઠાબેન ચંદુલાલ માઢક PSI 03 ગોંડલસીટી
૧૩૭ હાર્દિકભાઇ જગદિશભાઇ  UHC 21 ગોંડલસીટી
૧૩૮ રેશ્‍માબેન અબ્‍દુલભાઇ બ.ન.31 UHC 31 ગોંડલસીટી
૧૩૯ જયસુખભાઇ રામજીભાઇ UPC 64 ગોંડલસીટી
૧૪૦ શ્રી સુરભીબેન નવનીતભાઇ   UHC 108 ગોંડલસીટી
૧૪૧ રૈયાભાઇ મંગાભાઇ બ.ન.૫૪૦૮ UHC 83 ગોંડલસીટી
૧૪૨ અશોકકુમાર રતીલાલ વાવડીયા  બ.નં. ૫૩૫૧ UHC 114 ગોંડલસીટી
૧૪૩ જયદીપસિંહ લખધીરસિંહ રાણા બ.નં. ૨૭૧ UPC ૨૭૧ ગોંડલસીટી
૧૪૪ હરેન્દ્રસિંહ ૨ઘુવી૨સિંહ  UHC 617 ગોંડલસીટી
૧૪૫ રામવિજયસિંહ દેવન્દ્રસિંહ  UHC 622 ગોંડલસીટી
૧૪૬ ઘનશ્યામસિંહ સુરેન્દ્રસિંહ  UHC 656 ગોંડલસીટી
૧૪૭ જયેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ  UHC 694 ગોંડલસીટી
૧૪૮ જયદી૫સિંહ કૃષ્ણસિંહ  UHC 727 ગોંડલસીટી
૧૪૯ કુલદી૫સિંહ કેશરીસિંહ  UHC 735 ગોંડલસીટી
૧૫૦ ૫૨વાનાબેંગમ અનવ૨હુશેન  UASI 783 ગોંડલસીટી
૧૫૧ નીર્મળાબેન માણસુ૨ભાઈ  UASI 788 ગોંડલસીટી
૧૫૨ બાવકુરભાઇ રણજીતભાઇ UHC 801 ગોંડલસીટી
૧૫૩ પ્રભાતસિંહ કનુભા UHC 805 ગોંડલસીટી
૧૫૪ જીતેન્દ્ર કનુભાઇ  UHC 806 ગોંડલસીટી
૧૫૫ રમેશકુમાર તેજાભાઇ  UHC 828 ગોંડલસીટી
૧૫૬ રાજદીપસીંહ ગંભીરસીંહ UHC 851 ગોંડલસીટી
૧૫૭ પુનીત નરેન્‍દ્રભાઇ UHC 856 ગોંડલસીટી
૧૫૮ મહેન્‍દ્રભાઇ નાનભાઇ  UHC 865 ગોંડલસીટી
૧૫૯ વિશાલકુમાર ધીરજલાલ  UHC 870 ગોંડલસીટી
૧૬૦ દિગ્‍વીજયસિંહ નરેન્‍દ્રસિંહ  UHC 879 ગોંડલસીટી
૧૬૧ રાજેશકુમાર ભીમજીભાઇ  UHC 886 ગોંડલસીટી
૧૬૨ જયદિપ ખુમાનસિંહ  UHC 888 ગોંડલસીટી
૧૬૩ રાજેન્‍દ્રસિંહ દશરથસિંહ UHC 902 ગોંડલસીટી
૧૬૪ પૃથ્‍વિસિંહ પ્રવિણસિંહ UPC 934 ગોંડલસીટી
૧૬૫ જીતેન્‍દ્રભાઇ નાનજીભાઇ  UHC 946 ગોંડલસીટી
૧૬૬ યુવરાજસિંહ અશોકસિંહ  UHC 951 ગોંડલસીટી
૧૬૭ પ્રતા૫સિંહ મહાવિ૨સિંહ  APC 1018 ગોંડલસીટી
૧૬૮ દિલીપભાઇ રામજીભાઇ ચૈાહાણ APC ૧૦૪૪ ગોંડલસીટી
૧૬૯ મુકેશકુમા૨ રામશંક૨  AASI 1195 ગોંડલસીટી
૧૭૦ કમલેશભાઇ હરીરામભાઇ  APC 1317 ગોંડલસીટી
૧૭૧ શંભુભાઇ રણછોડભાઇ  APC 1417 ગોંડલસીટી
૧૭૨ દિલી૫સિંહ બહાદુ૨સિંહ  AHC 1427 ગોંડલસીટી
૧૭૩ મહેશકુમા૨ ધી૨જલાલ  AHC 1448 ગોંડલસીટી
૧૭૪ રાજદીપસિંહ ઉદયસિંહ  APC 1469 ગોંડલસીટી
૧૭૫ ભીમશીભાઈ સોમાભાઈ  AASI 1507 ગોંડલસીટી
૧૭૬ શરીફભાઇ પીરભાઇ APC 1541 ગોંડલસીટી
૧૭૭ મનુભાઇ ગોવિંદભાઇ  APC 1558 ગોંડલસીટી
૧૭૮ અરવિંદભાઇ ગોવિંદભાઇ APC 1571 ગોંડલસીટી
૧૭૯ દલસુખભાઇ ભોપાભાઇ બ.ન.૫૦૨૫ ULR 5025 ગોંડલસીટી
૧૮૦ વાઘાભાઇ માલાભાઇ બ.ન.૫૦૩૨ ULR 5032 ગોંડલસીટી
૧૮૧ જયેશ મેપાભાઇ બ.ન.૫૦૩૯ ULR 5039 ગોંડલસીટી
૧૮૨ દિવ્યરાજસિંહ પ્રભાતસિંહ બ.ન.૫૦૬૫ ULR 5065 ગોંડલસીટી
૧૮૩ અર્જુનકુમાર ભાયસીંગભાઇ બ.ન.૫૦૭૩ ULR 5073 ગોંડલસીટી
૧૮૪ દીવ્‍યેશકુમાર હરીભાઇ બ.ન.૫૩૫૧ UPC 58 ગોંડલસીટી
૧૮૫ સંજયકુમાર પરષોતમભાઇ બ.ન.૫૦૭૫ ULR 5075 ગોંડલસીટી
૧૮૬ શ્રી યુવરાજસિંહ ભરતસિંહ    ULR 5080 ગોંડલસીટી
૧૮૭ જયંતીભાઈ  બાબુભાઈ બ.ન.૫૧૭૦ ULR 5092 ગોંડલસીટી
૧૮૮ મહેન્દ્ર પ્રવિણભાઇ બ.ન.૫૦૯૪ ULR 5094 ગોંડલસીટી
૧૮૯ રોહિતભાઇ પાંચાભાઇ UHC 286 ગોંડલસીટી
૧૯૦ રાજન બાબુભાઇ બ.ન.૫૦૯૭ ULR 5097 ગોંડલસીટી
૧૯૧ હર્ષયામસિંહ ભોજુભાબ.ન.૫૧૫૮ ULR 5158 ગોંડલસીટી
૧૯૨ સાધના સીતારામ બ.ન.૫૧૮૬ WULR 5186 ગોંડલસીટી
૧૯૩ હેતલબેન ગોરધનભાઇ મીઠાપરા અના.લો.ર. બ.નં. ૫૨૦૦ ULR ૫૨૦૦ ગોંડલસીટી
૧૯૪ ભરત મેઘજીભાઇ UHC 909 ગોંડલસીટી
૧૯૫ રમેશભાઈ વલ્લભભાઈ બ.ન.૫૨૨૧ ULR 5221 ગોંડલસીટી
૧૯૬ લાલજી ભરતભાઇ ગઢાદરા ULR ૫૨૬૧ ગોંડલસીટી
૧૯૭ મીલનકુમાર ભાઇસીંગભાઇ  UHC 947 ગોંડલસીટી
૧૯૮ જયેશભાઇ રાજેશભાઇ ઝાપડીયા ULR ૫૨૬૨ ગોંડલસીટી
૧૯૯ રણજીતકુમાર કિશોરભાઇ બોરડ ULR ૫૨૭૪ ગોંડલસીટી
૨૦૦ અશ્વિનભાઇ રમેશભાઇ તાવીયા ULR ૫૨૮૨ ગોંડલસીટી
૨૦૧ હરેશભાઇ કમાભાઇ આલ ULR ૫૨૮૩ ગોંડલસીટી
૨૦૨ પ્રુથ્વીરાજસિંહ ઉમેદસંગભાઇ ડોડીયા ULR ૫૨૯૦ ગોંડલસીટી
૨૦૩ એકતાબેન વીરજીભાઇ કાગડીયા ULR ૫૩૧૨ ગોંડલસીટી
૨૦૪ આરતીબેન રમેશભાઇ મેવાસીયા ULR ૫૩૧૩ ગોંડલસીટી
૨૦૫ કાજલબેન વિનુભાઇ વાટુકીયા  ULR ૫૩૨૭ ગોંડલસીટી
૨૦૬ મનુ સોમાભાઇ ઉપાડલા  ULR ૫૩૩૧ ગોંડલસીટી
૨૦૭ પ્રગતીબા ભગુભાઇ ખુમાણ ULR ૫૩૩૨ ગોંડલસીટી
૨૦૮ કૈલાશબેન મગનભાઇ બેરાણી  ULR ૫૩૩૩ ગોંડલસીટી
૨૦૯ બિનાબેન દિનેશભાઇ સિંધવ  ULR ૫૩૩૪ ગોંડલસીટી
૨૧૦ વિલાસ વિનુભાઇ સરવૈયા  ULR 5336 ગોંડલસીટી
૨૧૧ શિલ્પા ઠાકરશીભાઇ વાસાની  ULR 5337 ગોંડલસીટી
૨૧૨ નયનાબેન મનુભાઇ સદાદીયા  બ.નં. ૫૪૦૭ WULR ૫૪૦૭ ગોંડલસીટી
૨૧૩ નયનાબેન પ્રેમજીભાઇ પરમાર ULR ૫૪૪૨ ગોંડલસીટી
૨૧૪ વિશાલભાઇ નારણભાઇ સોલંકી ALR ૬૦૨૫ ગોંડલસીટી
૨૧૫ નયનકુંવરબા સુખદેવસિંહ ચુડાસમા  ALR ૬૦૪૩ ગોંડલસીટી
૨૧૬ માધવી જેઠાભાઇ ગંગારામાણી ALR ૬૦૪૫ ગોંડલસીટી
૨૧૭ ખુશબુ હરેશભાઇ વાળા ALR ૬૦૫૬ ગોંડલસીટી
૨૧૮ હેતલ બાબુભાઇ જાસોલીયા  ALR ૬૦૫૯ ગોંડલસીટી
૨૧૯ ગાયત્રી સુનિલભાઇ મરાઠે ALR ૬૦૬૧ ગોંડલસીટી
૨૨૦ તુલજા કેશવદાસ ગોંડલીયા  ALR ૬૦૭૧ ગોંડલસીટી
૨૨૧ અંકીતાબેન વૈકુંઠકુમાર સોલંકી ULR ૫૩૧૭ ગોંડલસીટી
૨૨૨ સોનલ રમેશભાઇ ચાવડા  ALR ૬૦૭૪ ગોંડલસીટી
૨૨૩ સેજલબેન દિલીપભાઇ ઓળકીયા  ALR ૬૦૭૭ ગોંડલસીટી
૨૨૪ હરેશભાઇ શેખાભાઇ લુણી ALR 6103 ગોંડલસીટી
૨૨૫ શક્તિસિંહ પ્રહલાદસિંહ બ.ન.૬૨૧૪ ALR 6214 ગોંડલસીટી
૨૨૬ વલ્લભભાઈ કડવાભાઈ મેર ALR ૬૨૬૨ ગોંડલસીટી
૨૨૭ લાલજી વાલજીભાઇ ઝાપડીયા  ALR ૬૨૬૬ ગોંડલસીટી
૨૨૮ રાજદીપસિંહ દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા  ALR ૬૨૬૭ ગોંડલસીટી
૨૨૯ ભોળાભાઇ દેવાયતભાઇ સાંબડ ALR ૬૨૬૮ ગોંડલસીટી
૨૩૦ અજયભાઇ મનુભાઇ તાવિયા  ALR ૬૨૬૯ ગોંડલસીટી
૨૩૧ નયનકુમાર કાનજીભાઇ ડાભી ALR ૬૨૭૨ ગોંડલસીટી
૨૩૨ રાહુલભાઇ પાંચાભાઇ રાઘવાણી ALR ૬૨૭૩ ગોંડલસીટી
૨૩૩ પ્રકાશ વસંતભાઇ જાંબુકીયા  ALR ૬૨૭૯ ગોંડલસીટી
૨૩૪ કાંતીભાઇ બાઘુભાઇ જાદવ ALR ૬૨૮૨ ગોંડલસીટી
૨૩૫ રાહુલકુમાર ધીરૂભાઇ જાપડીયા  ALR ૬૨૮૪ ગોંડલસીટી
૨૩૬ અમરદીપસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા ALR ૬૨૯૧ ગોંડલસીટી
૨૩૭ પરેશભાઇ પરષોતમભાઇ બારૈયા ALR ૬૨૯૮ ગોંડલસીટી
૨૩૮ નાગરભાઇ શીવાભાઇ ચાવડા ALR ૬૩૩૫ ગોંડલસીટી
૨૩૯ પુષ્પા ગોરાભાઇ સરવૈયા ALR 6338 ગોંડલસીટી
૨૪૦ વીનોદભાઇ હકુભાઇ  APC 1549 ગોંડલસીટી 
૨૪૧ નરેન્દ્રસિંહ ભીખાજી  UHC ૭૩૬ ગોંડલસીટી 
૨૪૨ મુકેશકુમાર ધીરજલાલ  APC 1421 જસદણ
૨૪૩ મોહિત રમેશભાઇ સિંધવ PSI 06 જસદણ
૨૪૪ નીતેષસિંહ જોરાવ૨સિંહ   PSI 576 જસદણ
૨૪૫ વિરજીભાઇ ગગજીભાઇ AASI 1284 જસદણ
૨૪૬ લક્ષ્મણભાઇ દેવાભાઇ  AHC 1316 જસદણ
૨૪૭ વાલજીભાઇ પુનાભાઇ AASI 1319 જસદણ
૨૪૮ કિરણબેન મેરામભાઇ ALR 6014 જસદણ
૨૪૯ અમીતકુમાર રશીકભાઈ  APC 1031 જસદણ
૨૫૦ પ્રશાંતભાઇ પોપટભાઇ  AHC 1321 જસદણ
૨૫૧ કિરીટભાઇ ઉકાભાઇ  APC 1533 જસદણ
૨૫૨ બળવંતભાઇ નારણભાઇ  APC 1560 જસદણ
૨૫૩ અરવિંદભાઇ વલ્લભભાઇ APC 1568 જસદણ
૨૫૪ ભાવેશભાઇ કાળુભાઇ  APC 1569 જસદણ
૨૫૫ ઉમેદભાઈ અરજણભાઈ  APC 1570 જસદણ
૨૫૬ વાઘાભાઇ દેવાયતભાઇ APC 1572 જસદણ
૨૫૭ મથુરભાઇ ગોરઘનભાઇ  APC 1582 જસદણ
૨૫૮ અશોકભાઇ ભનુભાઇ APC 1600 જસદણ
૨૫૯ ડાયાલાલ દયાળભાઇ APC 1627 જસદણ
૨૬૦ કિરીટભાઇ અનકભાઇ UHC 794 જસદણ
૨૬૧ અરૂણાબેન રણછોડભાઇ  UHC ૭૯૭ જસદણ
૨૬૨ રાજાભાઇ અરજણભાઇ  UHC 915 જસદણ
૨૬૩ રેવાભાઇ જાગાભાઇ  UPC ૯૫૪ જસદણ
૨૬૪ સુરેશભાઈ વજુભાઈ  ULR 5001 જસદણ
૨૬૫ મહેશભાઇ કનુભાઇ ULR 5006 જસદણ
૨૬૬ મહેશભાઇ જેરામભાઇ ULR 5020 જસદણ
૨૬૭ દિનેશભાઇ વિરજીભાઇ ULR 5024 જસદણ
૨૬૮ હરેશભાઈ ગોંવીદભાઈ  ULR 5028 જસદણ
૨૬૯ અલ્પેશભાઇ ફરશુભાઇ ULR 5041 જસદણ
૨૭૦ શૈલેષભાઈ દેવજીભાઈ  ULR 5042 જસદણ
૨૭૧ ફુરકાનભાઈ કાદરભાઈ ULR 5053 જસદણ
૨૭૨ મહિપતભાઈ નાથાભાઈ  ULR 5082 જસદણ
૨૭૩ ચંદ્રકાંતભાઈ રમેશભાઈ  ULR 5101 જસદણ
૨૭૪ સંજયભાઈ ધનાભાઈ  ULR 5106 જસદણ
૨૭૫ અશોકભાઈ ધનજીભાઈ  ULR 5126 જસદણ
૨૭૬ જગશીભાઇ ગેમાભાઇ ULR 5127 જસદણ
૨૭૭ સિધ્ધરાજસિંહ અગરસંગભાઈ  ULR 5131 જસદણ
૨૭૮ વિજયભાઇ વલ્લભભાઇ UHC 88 જસદણ
૨૭૯ ભોળાભાઇ જાદવભાઇ  UPC 44 જસદણ
૨૮૦ જીતેન્દ્રભાઇ ગટોરભાઇ UPC 98 જસદણ
૨૮૧ કલ્પેશભાઇ ધીરૂભાઇ  UHC 81 જસદણ
૨૮૨ પ્રવિણભાઇ પિતામ્બરભાઇ UHC 842 જસદણ
૨૮૩ ધુડાભાઇ હેમતભાઇ  UHC 956 જસદણ
૨૮૪ ગીતાબેન દેવરાજભાઇ  WULR 5151 જસદણ
૨૮૫ નિતાબેન મંગાભાઇ  WULR 5156 જસદણ
૨૮૬ કાજલબેન સંઘાભાઇ WULR 5166 જસદણ
૨૮૭ ભાવુબેન મશરૂભાઇ  WULR 5168 જસદણ
૨૮૮ ભારતીબેન ધીરૂભાઇ  WULR 5177 જસદણ
૨૮૯ વર્ષાબેન જેન્તિભાઇ  WULR 5207 જસદણ
૨૯૦ શિતલબેન મામૈયાભાઇ  WULR 5214 જસદણ
૨૯૧ મધુબેન ગોવિંદભાઇ  WULR 5217 જસદણ
૨૯૨ ચંદુભાઈ કરશનભાઈ બ.ન.૫૨૨૦ ULR 5220 જસદણ
૨૯૩ હીમંતભાઇ વાલજીભાઇ  UHC 703 જસદણ
૨૯૪ રાજેશભાઇ ધનજીભાઇ  APC 1425 જસદણ
૨૯૫ નવીનભાઇ સોંડાભાઇ APC 1611 જસદણ
૨૯૬ સુરેશભાઇ ગોરધનભાઇ  UHC 885 જસદણ
૨૯૭ અશોક રાયાભાઇ ભોજાણી ALR ૬૨૭૫ જસદણ
૨૯૮ રણજીતભાઈ લગધીરભાઈ મેર ALR ૬૩૧૬ જસદણ
૨૯૯ અનિલભાઇ રમેશભાઇ સરવૈયા ULR ૫૨૯૪ જસદણ
૩૦૦ સંગીતાબેન જગદીશભાઇ રાજપરા ALR ૬૦૫૦ જસદણ
૩૦૧ ભારતીબેન ભરતભાઇ સાબળીયા ALR ૬૦૫૩ જસદણ
૩૦૨ કાજલ ધીરૂભાઇ મુલાણી ALR ૬૦૭૨ જસદણ
૩૦૩ મનોજભાઇ દેશસળભાઇ  APC ૧૨૩૩ જસદણ
૩૦૪ હમીદબીન સલીમબીન APC 1400 પડધરી
૩૦૫ પ્રદિપ પ્રતાપરાય  UHC 637 પડધરી
૩૦૬ વશરામભાઇ શવશીભાઇ કળોતારા  APC 1540 પડધરી
૩૦૭ રાયધનભાઈ છગનભાઈ  AASI 1253 પડધરી
૩૦૮ યુવરાજસિંહ ચંદુભા બ.ન.૬૧૬૬ APC 1005 પડધરી
૩૦૯ જયેન્‍દ્રસિંહ મહિપતસિંહ  APC 1418 પડધરી
૩૧૦ નિલેશકુમાર મનુભાઇ  APC 1529 પડધરી
૩૧૧ રણજીતભાઇ નાગભાઇ  UHC 615 પડધરી
૩૧૨ ફીરોઝ દાદમહમદ  UHC 863 પડધરી
૩૧૩ સંજય બેચરભાઇ બ.ન.૫૦૨૯ ULR 5029 પડધરી
૩૧૪ સંજયસિંહ વિક્રમસિંહ બ.ન.૫૦૬૧ ULR 5061 પડધરી
૩૧૫ જસમત આંબાભાઇ બ.ન.૫૧૨૮  ULR 5128 પડધરી
૩૧૬ બ્રિજરાજસિંહ હર્ષદસિંહ બ.ન.૫૨૨૩ ULR 5223 પડધરી
૩૧૭ સુમિતા ચનાભાઇ બ.ન.૫૧૮૯ WULR 5189 પડધરી
૩૧૮ ચેતનાબેન ભીમભાઇ બ.ન.૫૧૯૦ WULR 5190 પડધરી
૩૧૯ ચંદાબેન પ્રવિણભાઇ બ.ન.૫૧૯૮ WULR 5198 પડધરી
૩૨૦ સુભાષકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૫૦૬૩ ULR 5063 પડધરી
૩૨૧ જીતેન્દ્રસિંહ અનોપસિંહ બ.ન.૬૦૦૬ ALR 6006 પડધરી
૩૨૨ વસંતભાઇ ઓઘડભાઇ બ.ન.૬૨૨૦ ALR 6220 પડધરી
૩૨૩ સુરેશભાઇ નારણભાઇ બ.ન.૬૨૨૪ ALR 6224 પડધરી
૩૨૪ સુમિતભાઇ રણછોડભાઇ અના.લો.ર. બ.નં. ૫૩૫૮ ULR ૫૩૫૮ પડધરી
૩૨૫ ઉત્તમ દેવાયતભાઈ ડાંગર ALR ૬૩૧૮ પડધરી
૩૨૬ વિનોદભાઈ દુર્લભજીભાઈ વેગડ ALR ૬૩૨૩ પડધરી
૩૨૭ ભગીરથસિંહ કનકસિંહ જાડેજા ULR ૫૨૭૦ પડધરી
૩૨૮ નિતીન ધિરજભાઇ મકવાણા ULR ૫૩૦૦ પડધરી
૩૨૯ ધમેશભાઇ ભોજરાજભાઇ લાવડીયા UASI ૧૮ પડધરી
૩૩૦ દશરથસિંહ ભરતસિંહ જાડેજા UPC ૧૧૦ પડધરી
૩૩૧ નિલમબા ગુલાબસિંહ જાડેજા  ULR ૫૩૭૪ પડધરી
૩૩૨ સોમીબેન  માધાભાઇ મેઘાણી ULR ૫૩૧૮ પડધરી
૩૩૩ મીરા પુનાભાઇ ઝાપડા  ULR ૫૩૨૫ પડધરી
૩૩૪ રચના મનસુખભાઇ પેઢડીયા  ALR ૬૦૫૨ પડધરી
૩૩૫ ધારાબેન ગોરધનભાઇ ચાવડા  ALR ૬૦૭૬ પડધરી
૩૩૬ ગાયત્રીબા સુખદેવસિંહ  ઝાલા વુ.અના.લોર. બ.નં. ૫૩૬૨ ULR 5362 પડધરી
૩૩૭ માલુબેન દેવાભાઇ મકવાણા PSI 04 પડધરી 
૩૩૮ ભગીરથસિંહ માનસિંહભાઇ જાડેજા UASI 14 પડધરી 
૩૩૯ રોહિતભાઇ વિભાભાઇ UHC 918 પડધરી 
૩૪૦ ઉદયભાઇ ભાભલુભાઇ બ.ન.૫૦૮૪ ULR 5084 ભાડલા
૩૪૧ હરેશભાઇ બેચરભાઇ  AASI 1252 ભાડલા
૩૪૨ વિનુભાઇ વલ્લભભાઇ APC 1598 ભાડલા
૩૪૩ ભગવાનભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ  UHC 679 ભાડલા
૩૪૪ અશ્વીનભાઇ રત્નાભાઇ માલકીયા UHC ૯૦ ભાડલા
૩૪૫ વત્સલાબેન જયંતીભાઇ જાડા ULR 5307 ભાડલા
૩૪૬ હેત્વી હરજીભાઇ દેસાઇ  ULR ૫૩૮૦ ભાડલા
૩૪૭ દીલીપ અમરાભાઇ UHC 895 ભાડલા 
૩૪૮ વિજયકુમાર રાઘવજીભાઇ બ.ન.૬૦૧૬ ALR 6016 ભાડલા 
૩૪૯ રણછોડભાઇ સુરાભાઇ  APC 1002 ભાડલા 
૩૫૦ દિલાવ૨ખાન જમાલખાન  AHC 1012 ભાડલા 
૩૫૧ નરેન્દ્રભાઈ રામભાઈ  APC 1451 ભાડલા 
૩૫૨ મામૈયાભાઇ મોતીભાઇ UHC 854 ભાડલા 
૩૫૩ અશ્‍વીન ગોપાલભાઇ UHC 878 ભાડલા 
૩૫૪ ભરતદાસ કિશોરદાસ બ.ન. ULR 5077 ભાડલા 
૩૫૫ સુનિલકુમાર વશરામભાઇ બ.ન.૫૦૩૧ ULR 5031 ભાડલા 
૩૫૬ મહાવિરભાઇ મનુભાઇ  ULR 5038 ભાડલા 
૩૫૭ વિજયભાઇ વલ્લભભાઇ  ULR 5046 ભાડલા 
૩૫૮ સંજય મેરામભાઇબ.ન.૫૦૫૧ ULR 5051 ભાડલા 
૩૫૯ લાલજીભાઇ ધીરૂભાઇ બ.ન.૫૦૬૨ ULR 5062 ભાડલા 
૩૬૦ અરવિંદ હકાભાઇબ.ન.૫૧૧૪ ULR 5114 ભાડલા 
૩૬૧ મંજુલાબેન મોહનભાઇ બ.ન.28 UHC 28 ભાડલા 
૩૬૨ ઇન્દુ રતનભાઇ બ.ન.૫૧૬૫ WULR 5165 ભાડલા 
૩૬૩ કિરણબેન મગનભાઇ બ.ન.૫૧૮૪ WULR 5184 ભાડલા 
૩૬૪ કૈલાશબેન ભોજાભાઇ બ.ન.૫૨૧૮ WULR 5218 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૬૫ નીલમબેન નાનજીભાઇ બ.ન.૫૨૧૯ WULR 5219 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૬૬ પ્રિતેષકુમાર જગન્નાથભાઇ વ્યાસ UHC 935 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૬૭ અલ્પાબેન મનજીભાઇ બ.ન.૫૪૨૬ UHC 99 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૬૮ અજયસિંહ પ્રવિણસિંહ બ.ન.૫૨૨૫ ULR 5225 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૬૯ શીલાબેન વિઠલભાઇ  આ.લો.ર. બ.ન. ૬૧૯૯૧ ULR 5375 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૦ જયાબેન મંગાભાઈ   UASI 398 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૧ સરોજબેન અમૃતભાઇ UASI 787 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૨ વશરામભાઇ પથાભાઇ બ.ન.૫૨૨૬ ULR 5226 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૩ માયાબેન મંગળભાઇ  UHC 34 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૪ રેખાબેન રણછોડભાઇ બ.ન.૫૧૫૦ WULR 5150 મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૫ વિજય ચંદુભાઈ ઝાપડીયા ALR ૬૩૧૭ મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૬ રવીનાબેન ભરતભાઇ વાવડીયા ULR ૫૩૦૯ મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૭ આશા ભગવાનભાઇ ઝાપડીયા ALR ૬૦૮૫ મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૮ વૈશાલીબેન રમેશભાઇ  WALR ૬૦૩૪ મહીલા પો.સ્ટે.
૩૭૯ હરેશ કરશનભાઇ બ.ન.૫૧૩૩ ULR 5133 લોધીકા
૩૮૦ અશોકકુમા૨ નટવ૨લાલ  UASI 573 લોધીકા
૩૮૧ કીર્તીદાન કેશ૨દાન  UASI 562 લોધીકા
૩૮૨ ભોજાભાઇ જીવણભાઇ  APC 1586 લોધીકા
૩૮૩ સંજયભાઈ દાદભાઈ  UPC 713 લોધીકા
૩૮૪ અશ્‍વિનભાઇ ચંદુલાલ APC 1279 લોધીકા
૩૮૫ અજયકુમાર લાલજીભાઇ બ.ન.૫૩૭૦  UHC 62 લોધીકા
૩૮૬ કિર્તીબેન રમેશભાઇ બ.ન.૫૧૦૪ WULR 5104 લોધીકા
૩૮૭ અશોકભાઈ ખીમજીભાઈ   AHC 1266 લોધીકા
૩૮૮ મિલનભાઇ હરજીભાઇ બ.ન.૬૦૧૭ ALR 6017 લોધીકા
૩૮૯ ઘનશ્‍યામસિંહ દાનુભા APC 1534 લોધીકા
૩૯૦ જીગ્‍નેશકુમાર ગોરધનભાઇ APC 1604 લોધીકા
૩૯૧ લખધીરસીંહ ભીખુભા  APC 1642 લોધીકા
૩૯૨ હરદિપસિંહ રમુભા જાડેજા PSI 08 લોધીકા
૩૯૩ મનેશભાઇ રવજીભાઇ જોગરાદીયા UHC 611 લોધીકા
૩૯૪ ખોડુભા વિક્રમસિંહ  UHC 862 લોધીકા
૩૯૫ જયરાજભાઇ ભાનુભાઇ બ.ન.૫ક્ષ્ UPC 51 લોધીકા
૩૯૬ રવિરાજસિંહ મહેન્દ્રસિંહ બ.ન.૫૦૨૭ ULR 5027 લોધીકા
૩૯૭ અજયસિંહ મનોહરસિંહ બ.ન.૫૦૩૦ ULR 5030 લોધીકા
૩૯૮ વશરામભાઇ રાજુભાઇ બ.ન.૫૦૬૭ ULR 5067 લોધીકા
૩૯૯ રવિરાજસિંહ બળવંતસિંહ બ.ન.૫૦૮૬  ULR 5086 લોધીકા
૪૦૦ સાગરકુમાર મનસુખભાઇ બ.ન.૫૧૨૯ ULR 5129 લોધીકા
૪૦૧ વિરેન્દ્રસિંહ સવુભા બ.ન.૫૪૨૧ UHC 105 લોધીકા
૪૦૨ લક્ષ્મણભાઈ અમરાભાઈ  AASI 1226 લોધીકા
૪૦૩ ભીખુ૫રી માધુ૫રી   AASI 1300 લોધીકા
૪૦૪ સાગરભાઇ જગદીશભાઇ બ.ન.૬૨૧૬ ALR 6216 લોધીકા
૪૦૫ હેતલબેન ધરમશીભાઇ બ.ન.૫૪૩૭ WULR 5437 લોધીકા
૪૦૬ ભારતીબા રાજેન્દ્રસિંહ બ.ન.૫૪૩૮ WULR 5438 લોધીકા
૪૦૭ લક્કીરાજસિંહ બાબુભા જાડેજા ALR ૬૨૮૩ લોધીકા
૪૦૮ પ્રવિણ ધીરૂભાઇ મેર ALR ૬૨૯૦ લોધીકા
૪૦૯ પૃથ્વીરાજ નટુભાઇ ગોહિલ ALR ૬૨૯૩ લોધીકા
૪૧૦ વનરાજ ધીરૂભાઈ બાવળીયા ALR ૬૩૨૪ લોધીકા
૪૧૧ હરેશભાઈ વાલજીભાઈ તલસાણીયા ALR ૬૩૨૮ લોધીકા
૪૧૨ રાજદિપસિંહ સુભરાજસિંહ ગોહિલ ULR ૫૨૬૦ લોધીકા
૪૧૩ ભરતભાઇ કાબાભાઇ સુસરા ULR ૫૨૮૦ લોધીકા
૪૧૪ હિતેશ મેઘજીભાઇ કલોત્રરા ULR ૫૨૮૧ લોધીકા
૪૧૫ ધર્મેશકુમાર મહેન્દ્રભાઇ સોલંકી ULR ૫૨૯૫ લોધીકા
૪૧૬ જયશ્રીબેન દિક્ષીતભાઇ ડાભી ULR 5302 લોધીકા
૪૧૭ પુજા અનિલભાઇ રાઠોડ ALR ૬૦૮૨ લોધીકા
૪૧૮ ઇલા વશરામભાઇ મેત્રા ALR ૬૦૯૩ લોધીકા
૪૧૯ વિલાસ વલ્લભભાઇ સાકરીયા  ALR ૬૦૯૪ લોધીકા
૪૨૦ મુસ્તુફાખાન ફૈજુખાન  UASI 561 લોધીકા 
૪૨૧ રૈયાબેન લખમશીભાઇ UPC 86 વિંછીયા
૪૨૨ દીનેશભાઇ રાજાભાઇ બ.ન.૫૦૬૬ ULR 5066 વિંછીયા
૪૨૩ જેઠાભાઈ સગરામભાઈ  UASI 604 વિંછીયા 
૪૨૪ નિરાતબેન સતાભાઇ ખેરાળા ULR ૫૦૦૮ વિંછીયા 
૪૨૫ મહેશભાઇ નારણભાઇ રાબા  APC 1542 વિંછીયા 
૪૨૬ યુવરાજસિંહ ચંદ્રભાણસિંહ APC 1628 વિંછીયા 
૪૨૭ કરણભાઇ છનાભાઇ શેખ  UPC 873 વિંછીયા 
૪૨૮ કોમલબેન કાનજીભાઇ  WULR 5216 વિંછીયા 
૪૨૯ વીપુલભાઇ ડાયાભાઇ UPC 921 વિંછીયા 
૪૩૦ ધનજીભાઇ કાળુભાઇ UHC 898 વિંછીયા 
૪૩૧ વિક્રમસિંહ પ્રતાપસીંહ  APC 1454 વિંછીયા 
૪૩૨ ઈમરાનભાઇ ૨હીમભાઈ  UASI 37 વિંછીયા 
૪૩૩ વિશાખા જયસુખભાઇ બ.ન.૬૦૦૮ ALR 6008 વિંછીયા 
૪૩૪ પુરીબેન ગોરધનભાઇ બ.ન.૬૧૮૦ APC 1011 વિંછીયા 
૪૩૫ ધીરૂભાઇ રત્‍નાભાઇ AHC 1324 વિંછીયા 
૪૩૬ અનીતાબેન સંજયભાઇ  UHC 741 વિંછીયા 
૪૩૭ અશ્વિન નાથાભાઇ બ.ન.૫૦૧૮ ULR 5018 વિંછીયા 
૪૩૮ વિજયકુમાર ભોળાભાઇ બ.ન.૫૧૦૩ ULR 5107 વિંછીયા 
૪૩૯ નિલેશભાઇ દુદાભાઇ બ.ન.૫૧૧૦ ULR 5110 વિંછીયા 
૪૪૦ જયેશભાઇ જીવણભાઇ બ.ન.૫૧૧૭ ULR 5117 વિંછીયા 
૪૪૧ મહેશ નશાભાઇ બ.ન.૫૧૧૯ ULR 5119 વિંછીયા 
૪૪૨ પ્રભાબેન મોહનભાઇ બ.ન.30 UHC ૩૦ વિંછીયા 
૪૪૩ રાજાભાઇ ભીખાભાઇ UPC 808 વિંછીયા 
૪૪૪ અમૃતભાઇ ચતુરભાઇ UPC 932 વિંછીયા 
૪૪૫ સોનલબેન વિઠલભાઇ બ.ન.45 UHC 45 વિંછીયા 
૪૪૬ મેઘનાબેન નરશીભાઇ બ.ન.૫૦૧૪ UPC 83 વિંછીયા 
૪૪૭ રેખાબેન નથુભાઇ બ.ન.૫૧૬૯ WULR 5169 વિંછીયા 
૪૪૮ રાધીકા વાલજીભાઇ બ.ન.૫૧૯૨ WULR 5192 વિંછીયા 
૪૪૯ નયનાબેન રાધવજીભાઇ રાજપરા   બ.ન.૫૩૬૬  WULR ૫૩૬૫ વિંછીયા 
૪૫૦ મિતલબેન નટવરભાઇ બ.ન.૫૪૨૮ UHC ૯૫ વિંછીયા 
૪૫૧ સુરેશભાઇ વલ્લભાઇ મીઠાપરા APC ૧૦૪૫ વિંછીયા 
૪૫૨ જયંતીભાઇ સોમાભાઇ ડેરવાડીયા APC ૧૦૪૧ વિંછીયા 
૪૫૩ અશ્વિનભાઇ ધીરૂભાઇ ઝાપડીયા  ALR ૬૨૫૯ વિંછીયા 
૪૫૪ જનકભાઈ ગોવિંદભાઈ ડાભી ALR ૬૩૧૪ વિંછીયા 
૪૫૫ પ્રવિણ જેમાભાઈ વાસાણી ALR ૬૩૧૫ વિંછીયા 
૪૫૬ જયસુખ નારણભાઈ કારેલિયા ALR ૬૩૨૨ વિંછીયા 
૪૫૭ અરવિન પોપટભાઇ સાપરા ULR ૫૨૬૯ વિંછીયા 
૪૫૮ જિજ્ઞેશભાઇ ભીખુભાઇ કુકડીયા ULR ૫૨૩૦ વિંછીયા 
૪૫૯ હેતલબેન રમેશભાઇ જમોડ ULR ૫૩૧૬ વિંછીયા 
૪૬૦ નિરાતબેન લખમશીભાઇ સાંબડ  ULR ૫૩૨૦ વિંછીયા 
૪૬૧ મીતલબેન હકુભાઇ કંટેશીયા  ALR ૬૦૪૯ વિંછીયા 
૪૬૨ વિલાસબેન ભુપતભાઇ વાસાણી ALR ૬૦૯૧ વિંછીયા 
૪૬૩ મુકેશભાઇ મગનભાઇ બાવળીયા  ALR ૬૩૨૧ વિંછીયા 
૪૬૪ વર્ષાબેન દેવશીભાઇ સરવૈયા ULR ૫૪૪૧ વિંછીયા 
૪૬૫ લાલજીભાઇ સવજીભાઇ ULR ૫૧૦૯ વિંછીયા 
૪૬૬ ગણેશકુમાર કાળુભાઇ બ.ન.66 UHC 66 શાપર
૪૬૭ બ્રીજરાજસીંહ જટુભા UHC 871 શાપર
૪૬૮ હરપાલસિંહ અરજણભાઇ બ.ન.68 UPC  68 શાપર
૪૬૯ ફાલ્ગુનકુમાર ભીખાભાઇ બ.ન.૫૪૧૫ UHC 78 શાપર
૪૭૦ પ્રતિપાલસિંહ કરણસિંહ બ.ન.૨૪ UHC 24 શાપર
૪૭૧ વર્ષાબેન પ્રભુદાસ બ.ન.૫૪૩૦ UHC 100 શાપર
૪૭૨ પુ૨ણચંદ્ર કલ્લુરામ   UASI 699 શાપર
૪૭૩ હર્ષાબા હેમેન્દ્રસિંહ બ.ન.૫૪૩૧  UPC 101 શાપર
૪૭૪ અનિરૂધ્ધસિંહ જયવંતસિંહ બ.ન.૫૪૩૩ UHC 109 શાપર
૪૭૫ દિલીપભાઇ મામૈયાભાઇ  UHC 166 શાપર
૪૭૬ મુકેશભાઈ વાલજીભાઈ  UASI 577 શાપર
૪૭૭ ધમેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ  UASI 603 શાપર
૪૭૮ ઉપેન્દ્રસિંહ નટવ૨સિંહ  UASI ૬૦૮ શાપર
૪૭૯ બીજલભાઈ મનજીભાઈ  UASI 700 શાપર
૪૮૦ વિરેન્‍દ્રસિંહ ચંદ્રસિંહ   UHC 711 શાપર
૪૮૧ સુખદેવસિંહ ભગવતસિંહ UASI 817 શાપર
૪૮૨ નવસાજભાઇ અલીભાઇ UHC 830 શાપર
૪૮૩ નરેશભાઇ મગનભાઇ  UHC 845 શાપર
૪૮૪ વીરભદ્રસીંહ સરદારસીંહ UHC 872 શાપર
૪૮૫ મુકેશભાઇ માવજીભાઇ  UHC 874 શાપર
૪૮૬ વિપુલભાઇ ખીમજીભાઇ કુકડીયા આ.લો.ર. બ.ન. ૬૨૦૧ APC 1009 શાપર
૪૮૭ નરેશભાઇ દુદાભાઇ બ.ન.1062 APC 1062 શાપર
૪૮૮ રવુભાઇ ટપુભાઇ બ.ન.૧૦૬૩ APC ૧૦૬૩ શાપર
૪૮૯ રેનિશકુમાર ભીખાલાલ APC 1203 શાપર
૪૯૦ બકુલભાઈ માધવજીભાઈ  AASI 1210 શાપર
૪૯૧ ૨મેશભાઈ કાથડભાઈ   AHC 1342 શાપર
૪૯૨ માવજીભાઇ જશાભાઈ  APC 1399 શાપર
૪૯૩ પીયુષભાઇ ભરતભાઇ  APC 1403 શાપર
૪૯૪ રવિરાજસિંહ વિરેન્‍દ્રસિંહ  APC 1431 શાપર
૪૯૫ મહિપતસિંહ મહેન્દ્રસિંહ  APC 1498 શાપર
૪૯૬ રાજદિપસિંહ ઘનશ્‍યામસિંહ  APC 1503 શાપર
૪૯૭ રાજેશભાઇ મસલાભાઇ  APC 1504 શાપર
૪૯૮ કૃપાલભાઇ દેવુભાઇ APC 1595 શાપર
૪૯૯ રસીકભાઇ માવજીભાઇ APC 1596 શાપર
૫૦૦ અનીલભાઇ વીભાભાઇ APC 1610 શાપર
૫૦૧ જયસુખભાઇ ખેંગારભાઇ APC 1612 શાપર
૫૦૨ મિલન મનસુદભાઇ બ.ન.૫૦૦૪ ULR 5004 શાપર
૫૦૩ રાણા ભોજાભાઇ બ.ન.૫૦૦૫ ULR 5005 શાપર
૫૦૪ દુશ્યંતસિંહ હરદેવસિંહ બ.ન.૫૦૫૬  ULR 5056 શાપર
૫૦૫ યોગીરાજસિંહ અજયસિંહ બ.ન.૫૦૫૮ ULR 5058 શાપર
૫૦૬ અમરા છગનભાઇ બ.ન.૫૧૩૫ ULR 5135 શાપર
૫૦૭ રવિરાજસિંહ ચતુરસિંહ બ.ન.૫૧૩૯ ULR 5139 શાપર
૫૦૮ સમજુ બાવનજીભાઇ બ.ન.૫૧૮૦ WULR 5180 શાપર
૫૦૯ ગીતા રાજેન્દ્રભાઇ બ.ન.૫૨૦૬ WULR 5206 શાપર
૫૧૦ પ્રભાતભાઈ રાયધનભાઈ  UASI 568 શાપર
૫૧૧ પ્રવિણભાઇ મોહનદાસ મેસવાણીયા ULR ૫૨૨૯ શાપર
૫૧૨ રવિરાજસિંહ જુવાનસિંહ જાડેજા ULR ૫૨૫૩ શાપર
૫૧૩ અરવિન  હિંમતભાઇ બારૈયા ULR ૫૨૮૮ શાપર
૫૧૪ શૈલેશ ખેંગારભાઇ સોલંકી ULR ૫૨૯૩ શાપર
૫૧૫ દિગ્વિજય મગનભાઇ મકવાણા ULR ૫૨૯૮ શાપર
૫૧૬ કાજલ લીંબાભાઇ ગમારા ULR ૫૩૦૮ શાપર
૫૧૭ મનીશા વલ્લભભાઇ ઢગેલ ULR ૫૩૧૦ શાપર
૫૧૮ આશાબેન ખિમજીભાઇ તાવિયા  ALR ૬૦૯૯ શાપર
૫૧૯ રણછોડ પોલાભાઇ નાનગાસ ALR ૬૨૬૦ શાપર
૫૨૦ નિલેશકુમાર મુળાભાઇ ટોળીયા  ALR ૬૨૬૧ શાપર
૫૨૧ વિમલકુમાર રમેશભાઇ વેકરીયા  ALR ૬૨૯૨ શાપર
૫૨૨ ગૈાતમકુમાર ગેલાભાઇ પરમાર ALR ૬૩૩૩ શાપર
૫૨૩ નિલેશકુમાર ગોવિંદભાઇ ડાભી ALR ૬૩૩૪ શાપર
૫૨૪ ગોવિદભાઇ રાજાભાઇ PSI 537 શાપર 
૫૨૫ ઉપેન્‍દ્રસીંહ જીતુભા APC 1578 શાપર 
૫૨૬ ગીરીશકુમાર ચંદુભાઇ બ.ન.67 UHC 67 શાપર 
૫૨૭ તુષારસિંહ અજીતસિંહ જાડેજા UHC ૭૬૫ શાપર 
Page 1 [2] [3] [4]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022