હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહીતી પુસ્તિકા-4
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનુ.નં નામ (પોસ્ટે મુજબ) હોદ્દો બ.નં. પો.સ્ટે. /કચેરી
નાનજીભાઈ આલાભાઈ  AASI 1247 ઉપલેટા
સુખદેવસિંહ ગજુભા  DASI 1505 ઉપલેટા
રાજેન્દ્રસિંહ અજયસિંહ બ.ન.૬૦૦૫ ALR 6005 ઉપલેટા
ગગુભાઇ આશાભાઇ બ.ન.૬૧૨૫ APC 1047 ઉપલેટા
હઠીસિંહ મનુભા   AHC 1442 ઉપલેટા
જયેન્‍દ્રસિંહ કીરીટસિંહ  APC 1502 ઉપલેટા
જીતેન્‍દ્રભાઇ નાજાભાઇ APC 1565 ઉપલેટા
મહેશકુમાર જેન્તીલાલ APC 1585 ઉપલેટા
મહેશભાઇ માધાભાઇ APC 1589 ઉપલેટા
૧૦ ગીરીરાજસિંહ રણજીતસિંહ  APC 1629 ઉપલેટા
૧૧ યુવરાજસિંહ જયદેવસિંહ  APC 1641 ઉપલેટા
૧૨ મહેન્‍દ્રકુમાર નટુભાઇ બ.ન.38 UHC 38 ઉપલેટા
૧૩ ગીતાબેન કારાભાઇ બ.ન.48 UHC 48 ઉપલેટા
૧૪ શ્રી વનીતાબેન રામજીભાઇ  UASI 93 ઉપલેટા
૧૫ અશોકકુમા૨ હ૨દાસભાઇ UASI 420 ઉપલેટા
૧૬ અશોકભાઈ નથુભાઈ  UASI 565 ઉપલેટા
૧૭ અરૂણભાઇ રામજીભાઇ  UHC ૬૦૧ ઉપલેટા
૧૮ દીનેશભાઇ નટવ૨લાલ  UASI 605 ઉપલેટા
૧૯ ભુપેન્દ્રભાઇ ચંદુલાલ  UHC 641 ઉપલેટા
૨૦ હરેશભાઇ દેવરખીભાઇ બ.ન.26 UPC 26 ઉપલેટા
૨૧ કુલદીપસિંહ પ્રધ્યુમનસિંહ બ.ન.૫૪૧૨ UHC 60 ઉપલેટા
૨૨ વિજય વસંતભાઇ બ.ન.૫૧૧૩ UPC 69 ઉપલેટા
૨૩ કિરણબેન રામચંદ્રભાઇ બ.ન.૫૨૮૮  UHC 87 ઉપલેટા
૨૪ પ્રવીણભાઈ મેરામભાઈ  UPC 610 ઉપલેટા
૨૫ કનકસિંહ વિકૂમસિંહ  UPC 644 ઉપલેટા
૨૬ દીનેશકુમા૨ ગી૨ધ૨લાલ  UPC 695 ઉપલેટા
૨૭ પ્રધ્‍યુમનસિંહ બાબુભા UPC 744 ઉપલેટા
૨૮ હરેશકુમાર દિનેશભાઇ UPC 778 ઉપલેટા
૨૯ વાસુદેવસિંહ ઘનશ્યામસિંહ બ.ન.૫૦૧૦ ULR 5010 ઉપલેટા
૩૦ ધ૨મચંદ પ્રેમચંદ  UASI 681 ઉપલેટા
૩૧ અરવિંદભાઇ છગનભાઇ UHC 691 ઉપલેટા
૩૨ જગદીશ ધીરૂભાઇ બ.ન.૫૦૩૪ ULR 5034 ઉપલેટા
૩૩ જશવંતકુમાર બાવનજીભાઇ બ.ન.૫૦૯૧ ULR 5091 ઉપલેટા
૩૪ હરદેવસિંહ છોટુભા  UHC 708 ઉપલેટા
૩૫ નિશાન્તકુમાર વ્રજલાલ બ.ન.૫૧૦૭ ULR 5107 ઉપલેટા
૩૬ ભરતકુમાર જીવાભાઇ બ.ન.૫૧૧૧ ULR 5111 ઉપલેટા
૩૭ કૌશીક જગદીશભાઇ બ.ન.૫૧૨૪ ULR 5124 ઉપલેટા
૩૮ સંજયકુમાર ભગવાનદાસ UASI 829 ઉપલેટા
૩૯ મીરાબેન કારાભાઈ બ.ન.૫૧૩૮ WULR 5138 ઉપલેટા
૪૦ પુર્વિશા ગોવિંદભાઇ બ.ન.૫૧૫૨ WULR 5152 ઉપલેટા
૪૧ સપના કારાભાઇ બ.ન.૫૧૮૫ WULR 5185 ઉપલેટા
૪૨ જયશ્રી ગાંડાભાઇ બ.ન.૫૧૯૩ WULR 5193 ઉપલેટા
૪૩ હિતેષકુમાર મગનભાઇ બ.ન.૫૧૨૫ ULR 5125 ઉપલેટા
૪૪ ઇલાબા કિરીટસિંહ બ.ન.૫૦૩૬ WULR 503 ઉપલેટા
૪૫ ભાવેશકુમાર હાજુભાઇ  UHC 881 ઉપલેટા
૪૬ ચેતનાબેન દાનાભાઇ  UHC 900 ઉપલેટા
૪૭ નિલેષકુમાર નાગદાનભાઇ UHC 928 ઉપલેટા
૪૮ દડુભાઇ અમરૂભાઇ  UPC  949 ઉપલેટા
૪૯ બ્રિજરાજસિંહ ભરતસિંહ બ.ન.૫૧૪૩ ULR 5143 ઉપલેટા
૫૦ મહમદહનીફ જુસબભાઈ AHC 1512 ઉપલેટા
૫૧ હેતલબેન કાળીદાસ બ.ન.૬૦૩૩ ALR 6033 ઉપલેટા
૫૨ નિર્મલસિંહ ચંદુભા ચુડાસમા  ALR ૬૨૫૪ ઉપલેટા
૫૩ શનીકકુમાર રમેશભાઇ વાછાણી ALR ૬૨૫૭ ઉપલેટા
૫૪ દેવરાજભાઇ ઘુઘાભાઇ ત્રમટા  ALR ૬૨૭૧ ઉપલેટા
૫૫ સત્યપાલસિંહ બળદેવસિંહ જાડેજા  ALR ૬૨૮૦ ઉપલેટા
૫૬ નૈયદીપ કરશનભાઇ વાણિયા ALR ૬૨૮૫ ઉપલેટા
૫૭ નવદીપ નાગદાન બાબરીયા  ALR ૬૨૯૬ ઉપલેટા
૫૮ હિમાશુભાઇ દેવાભાઇ હુણ ALR ૫૨૩૩ ઉપલેટા
૫૯ દિવ્યાબેન રાણાભાઇ ભાદરકા ULR ૫૩૨૯ ઉપલેટા
૬૦ પારસબેન ભરતભાઇ રૂપાપરા ULR ૫૩૭૨ ઉપલેટા
૬૧ મીતલબેન રમેશભાઇ મારડીયા  ULR ૫૩૭૭ ઉપલેટા
૬૨ મીના વિઠ્ઠલભાઇ બગડા  ALR ૬૦૫૭ ઉપલેટા
૬૩ અસ્મિતા વિનોદભાઇ મહેતા ALR ૬૦૬૦ ઉપલેટા
૬૪ અપેક્ષા કિશોરભાઇ મેતા ALR ૬૦૮૬ ઉપલેટા
૬૫ દિવ્યાબેન અરજણભાઇ મેતા ALR ૬૦૯૮ ઉપલેટા
૬૬ અમરદીપ કરશનભાઇ સુવા ULR ૬૧૭૯ ઉપલેટા
૬૭ હેતલબેન નાજાભાઇ  WULR ૫૦૫૭ ઉપલેટા
૬૮ ગોપાલભાઇ કાંતીભાઇ  ALR ૬૧૦૬ ઉપલેટા
૬૯ આરતી બાબુભાઇ બ.ન.૫૧૭૬ WULR   જામકંડોરણા
૭૦ મનોહરસીંહ બળવંતસીંહ   APC 1631 જામકંડોરણા 
૭૧ કાળામીયા કાદ૨મીયા  UHC 629 જામકંડોરણા 
૭૨ શ્રી લાલજીભાઇ દેવશીભાઇ    AASI 1294 જામકંડોરણા 
૭૩ વિજ્યાબેન મોહનભાઇ  ALR 6015 જામકંડોરણા 
૭૪ શ્રી સાજણભાઇ કરશનભાઇ  APC 1351 જામકંડોરણા 
૭૫ શ્રી તોફીકભાઇ અલારખાભાઇ  UHC 897 જામકંડોરણા 
૭૬ શ્રી મયુરધ્વજસિંહ મહેન્દ્રસિંહ    ULR 5012 જામકંડોરણા 
૭૭ શ્રી મયંકગીરી ગોપાલગીરી                              ULR 5078 જામકંડોરણા 
૭૮ શ્રી ગીરીરાજભાઇ અશોકભાઇ ULR 5096 જામકંડોરણા 
૭૯ શ્રી હરેશભાઈ વેલજીભાઈ   ULR 5098 જામકંડોરણા 
૮૦ શ્રી કિશોરભાઇ હનુભાઇ  UHC 919 જામકંડોરણા 
૮૧ શ્રી મંજુલાબેન કાળીદાસભાઇ  UHC 42 જામકંડોરણા 
૮૨ શ્રી રીનાબેન રમેશભાઈ  WULR 5171 જામકંડોરણા 
૮૩ શ્રી હેતલબેન લાખાભાઈ  WULR 5174 જામકંડોરણા 
૮૪ આરતી બાબુભાઇ બ.ન.૫૧૭૬ WULR 5176 જામકંડોરણા 
૮૫ શ્રી કિરણભાઇ ઘેલાભાઇ કાતરીયા  AASI 1194 જામકંડોરણા 
૮૬ મનજીભાઇ મેઘાભાઇ UHC 905 જામકંડોરણા 
૮૭ મયુરકુમાર રતીલાલ  UHC 955 જામકંડોરણા 
૮૮ દેવશીભાઈ  પાલાભાઈ  AHC 1296 જામકંડોરણા 
૮૯ ભગીરથસિંહ અજીતસિંહ બ.ન.૬૨૧૦ ALR 6210 જામકંડોરણા 
૯૦ શૈલેન્દ્રસિંહ નરેન્દ્રસિંહ બ.ન.૬૨૧૩ ALR 6213 જામકંડોરણા 
૯૧ કિશનકુમાર નરશીભાઇ બગડા ALR ૬૩૩૨ જામકંડોરણા 
૯૨ મચ્છાભાઇ જોધાભાઇ  ચિરોડીયા ULR ૫૨૯૭ જામકંડોરણા 
૯૩ સંજયભાઇ ભીખાભાઇ બોરીચા UHC ૭૫ જામકંડોરણા 
૯૪ રાજુભાઇ ભોજાભાઇ ભોળદરીયા UPC ૧૧૫ જામકંડોરણા 
૯૫ પુજાબેન અરજણભાઇ હેરભા  ULR ૫૩૨૬ જામકંડોરણા 
૯૬ કિંજલબેન પ્રફુલ્લભાઇ વાઢેર ULR ૫૩૦૬ જામકંડોરણા 
૯૭ ધર્મિષ્ઠા પરબતભાઇ  વંશ ALR ૬૦૪૪ જામકંડોરણા 
૯૮ સેજલબેન રમેશભાઇ બોરીચા ALR   જામકંડોરણા 
૯૯ દક્ષાબેન ગોવિંદભાઇ સિંધવ  ALR ૬૦૬૯ જામકંડોરણા 
૧૦૦ વિજેન્દ્રસિંહ નીરૂભા જાડેજા UHC ૧૨૦ જામકંડોરણા 
૧૦૧ મહિપતસિંહ રણવિંરસિંહ  UPC 728 જેતપુર તાલુકા
૧૦૨ ખુમાણસિંહ દાનસિંહ  UPC 953 જેતપુર તાલુકા
૧૦૩ ભીખાલાલ ક૨શનભાઈ   AASI 1254 જેતપુર તાલુકા 
૧૦૪ રાજેશભાઇ શાંતીલાલ  AASI 1239 જેતપુર તાલુકા 
૧૦૫ કીરીટદાન જશુભાઇ બ.ન.૫૪૧૮ UPC 84 જેતપુર તાલુકા 
૧૦૬ મયુરકુમાર રમેશભાઇ APC 1370 જેતપુર તાલુકા 
૧૦૭ ચેતનભાઇ દીલીપભાઇ APC 1605 જેતપુર તાલુકા 
૧૦૮ જશુબેન વરજાંગભાઇ UASI 16 જેતપુર તાલુકા 
૧૦૯ શ્રીજીવરાજભાઇ વિસામણભાઇ  AASI 1301 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૦ મનીશભાઈ કીશો૨ભાઈ  APC 1446 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૧ શ્રી રાજેશભાઇ ઉકાભાઇ  APC 1001 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૨ વલ્લભભાઇ ઠાકરશીભાઇ   UHC 40 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૩ રઘુરાજભાઇ હરસુરભાઇ બ.ન.54 UHC 54 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૪ શ્રી હાર્દીકભાઇ ભાસ્કરભાઇ  UHC 72 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૫ શ્રી ભુરાભાઇ હીરાભાઇ   UASI 526 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૬ શ્રી સુરેન્દ્રસિંહ મુળુભા  UHC 702 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૭ શ્રી સંગીતાબેન મેઘજીભાઇ   UHC 785 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૮ શ્રી સુનીલભાઇ પુનાભાઇ  ULR 5007 જેતપુર તાલુકા 
૧૧૯ શ્રી જનકભાઇ ધીરુભાઇ  ULR 5013 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૦ શ્રી મહીપાલસિંહ તખુભાઇ  UASI 810 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૧ શ્રી વિપુલભાઇ ધીરુભાઇ  ULR 5100 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૨ શ્રી જયસુખભાઇ પોપટભાઇ  ULR 5132 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૩ શ્રી આશિષસિંહ વનરાજસિંહ  ULR 5142 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૪ શ્રી વીજય સીહ કનકસીહ  UHC 917 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૫ શ્રી ભાવનાબેન ગોબરભાઇ  WULR 5109 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૬ શ્રી હીનાબેન દાનાભાઇ  WULR 5182 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૭ શ્રી ભુપેંદ્રભાઇ શામજીભાઈ  UHC 929 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૮ મનસુખભાઇ કેશાભાઇ  UHC 825 જેતપુર તાલુકા 
૧૨૯ રાધીકાબેન અરવિંદભાઇ બ.ન.૬૧૪ UHC 104 જેતપુર તાલુકા 
૧૩૦ વર્ષાબેન લાભુભાઈ  UASI 786 જેતપુર તાલુકા 
૧૩૧ પ્રદીપ જયતાભાઇ અગારીયા ULR ૫૨૮૪ જેતપુર તાલુકા 
૧૩૨ હાર્દિકકુમાર રામસીભાઇ ભીંભા ULR ૫૨૯૨ જેતપુર તાલુકા 
૧૩૩ રેવતીબેન મનુભાઇ ચૌહાણ ULR 5301 જેતપુર તાલુકા 
૧૩૪ શબનમ અલ્લાઉદીનભાઇ લક્કડા ULR ૫૩૧૫ જેતપુર તાલુકા 
૧૩૫ પાયલ કડવાભાઇ વાઘેલા ALR ૬૦૫૮ જેતપુર તાલુકા 
૧૩૬ શોભા ભાયાભાઇ ઝાપડીયા ALR ૬૦૭૫ જેતપુર તાલુકા 
૧૩૭ ભાવનાબેન રામાભાઇ સાંકળીયા ALR ૬૦૭૯ જેતપુર તાલુકા 
૧૩૮ પુષ્પાબેન પુંજાભાઇ જોગ ALR ૬૦૯૨ જેતપુર તાલુકા 
૧૩૯ પાયલબેન રસીકભાઇ રાજપરા ALR 6104 જેતપુર તાલુકા 
૧૪૦ અશોકભાઈ કમાભાઈ  AHC 1017 જેતપુર સીટી
૧૪૧ લખુભા ગંભીરસિંહ બ.ન. APC 1031 જેતપુર સીટી
૧૪૨ દેવશીભાઈ કુંભાભાઈ  PSI 493 જેતપુર સીટી
૧૪૩ શ્રી દિનેશભાઇ જેસંગભાઇ  UPC 23 જેતપુર સીટી
૧૪૪ અભયસિંહ ધીરૂભા જાડેજા APC ૧૧૮૪ જેતપુર સીટી
૧૪૫ રિઝવાનભાઇ બસીરભાઇ બ.ન.૧૦૭ UPC ૧૦૭ જેતપુર સીટી
૧૪૬ દિનેશભાઇ ખુમાણસીંગ   AHC 1273 જેતપુર સીટી
૧૪૭ પ્રદિપસિંહ ગુણવંતસિંહ  UHC 950 જેતપુર સીટી
૧૪૮ અરભમભાઇ મસરીભાઇ UHC 930 જેતપુર સીટી
૧૪૯ મહેશભાઇ રૈયાભાઇ રાડા UASI 13 જેતપુર સીટી
૧૫૦ શ્રી રાજુભાઇ રતાભાઇ UPC 65 જેતપુર સીટી
૧૫૧ પ્રતાપસિંહ કરશનભાઇ બ.ન.૫૪૦૧ UPC 77 જેતપુર સીટી
૧૫૨ જયપાલ સિધ્ધાર્થભાઇ UHC 113 જેતપુર સીટી
૧૫૩ શ્રી જગદીશભાઇ ભીખાભાઇ  AHC 1312 જેતપુર સીટી
૧૫૪ ભીખુભાઇ મુળુભાઇ AHC 1345 જેતપુર સીટી
૧૫૫ શ્રી અનીલભાઇ રતીરામભાઇ AHC 1385 જેતપુર સીટી
૧૫૬ જગદીશભાઇ મેણંદભાઇ APC 1464 જેતપુર સીટી
૧૫૭ મહેન્દ્ર શાંતીલાલ  APC 1388 જેતપુર સીટી
૧૫૮ ઘનશ્‍યામસિંહ ભીખુભા APC 1432 જેતપુર સીટી
૧૫૯ શકિતસિંહ સરદારસિંહ APC 1501 જેતપુર સીટી
૧૬૦ દાદભાઇ અનકભાઇ APC 1553 જેતપુર સીટી
૧૬૧ શ્રી પદમાબેન બિજલભાઇ UASI 20 જેતપુર સીટી
૧૬૨ સુરેશકુમા૨ પોપટભાઇ  UASI 489 જેતપુર સીટી
૧૬૩ શ્રી મજનુભાઇ કાળુભાઇ UASI 519 જેતપુર સીટી
૧૬૪ હબીબભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ  UHC 544 જેતપુર સીટી
૧૬૫ રીનાબેન બાલાભાઇ UHC ૧૧૬ જેતપુર સીટી
૧૬૬ હિતેષભાઇ લાખાભાઇ  બ.ન.૧૯૫ આ.જી.બ  UPC 195 જેતપુર સીટી
૧૬૭ ના૨ણભાઈ ક૨શનભાઈ  UPC 696 જેતપુર સીટી
૧૬૮ કિર્તીરાજ ધીરૂભા  UPC 719 જેતપુર સીટી
૧૬૯ વીજયભાઇ નાથાલાલ  UPC 729 જેતપુર સીટી
૧૭૦ અજીતભાઇ શીશુભાઇ  UPC 848 જેતપુર સીટી
૧૭૧ પ્રવિણભાઇ નાજાભાઇ UHC 936 જેતપુર સીટી
૧૭૨ અજય દેવશીભાઇ બ.ન.૫૦૫૨ ULR 5052 જેતપુર સીટી
૧૭૩ પ્રતાપસિંહ જીતુભાઇ બ.ન.૫૦૬૪ ULR 5064 જેતપુર સીટી
૧૭૪ સાગર ગોકળભાઇ બ.ન.૫૦૭૪ ULR 5074 જેતપુર સીટી
૧૭૫ નિલેષકુમાર શામજીભાઇ બ.ન.૫૦૭૬  ULR 5076 જેતપુર સીટી
૧૭૬ જલ્પા રમેશભાઇ બ.ન.૫૧૬૨ WULR 5162 જેતપુર સીટી
૧૭૭ સોનલબેન ઉકાભાઇ બ.ન.૫૧૭૦ WULR 5170 જેતપુર સીટી
૧૭૮ સુમીતાબેન રમેશભાઇ બ.ન.૫૧૮૧ WULR 5181 જેતપુર સીટી
૧૭૯ રસીલાબેન નરશીભાઇ  UASI ૭૨૫ જેતપુર સીટી
૧૮૦ વાસુદેવસિંહ વનરાજસિંહ બ.ન.૫૦૮૩ ULR 5083 જેતપુર સીટી
૧૮૧ જીતેશ દામજીભાઇ બ.ન.૫૦૯૫ ULR 5095 જેતપુર સીટી
૧૮૨ વિપુલકુમાર ગોબરભાઇ  APC 1555 જેતપુર સીટી
૧૮૩ હિતેષકુમાર ગોવિંદભાઇ  APC 1564 જેતપુર સીટી
૧૮૪ અલ્‍પેશ લાલજીભાઇ APC 1574 જેતપુર સીટી
૧૮૫ અનિરૂઘ્ધસિંહ સુરૂભા  AHC 1441 જેતપુર સીટી
૧૮૬ જયેશભાઇ રમેશભાઇ APC 1577 જેતપુર સીટી
૧૮૭ દેવશીભાઈ મંગાભાઈ  PSI 448 જેતપુર સીટી
૧૮૮ માવજીભાઇ દાનુભાઇ UHC 867 જેતપુર સીટી
૧૮૯ સુરેશભાઇ સાંગાભાઇ બ.ન.૫૧૨૦ ULR 5120 જેતપુર સીટી
૧૯૦ જયેન્દ્રસિંહ માણસુરભાઇ બ.ન.૫૧૩૭ ULR 5137 જેતપુર સીટી
૧૯૧ મયુરકુમાર રામજીભાઇ બ.ન.૫૧૪૧ ULR 5141 જેતપુર સીટી
૧૯૨ ચંદ્રરાજસીંહ જયેન્‍દ્રસીંહ UHC 883 જેતપુર સીટી
૧૯૩ કલ્પેશભાઇ કાળીદાસ APC 1599 જેતપુર સીટી
૧૯૪ હીતેષભાઇ ભાણાભાઇ UHC 933 જેતપુર સીટી
૧૯૫ પંકજભાઈ હરજીભાઈ બ.ન.૫૨૦૫ ULR 5205 જેતપુર સીટી
૧૯૬ દયાબેન શંભુભાઇ સરીયા ALR ૬૦૮૭ જેતપુર સીટી
૧૯૭ અજયકુમાર કાળુભાઇ બ.ન.૬૨૨૩ ALR 6223 જેતપુર સીટી
૧૯૮ વનરાજભાઇ ભુપતભાઇ ધાધલ ALR ૬૨૬૪ જેતપુર સીટી
૧૯૯ હર્ષદકુમાર ભીખાભાઇ સોઢા  ALR ૬૨૭૪ જેતપુર સીટી
૨૦૦ મહેશ સામંતભાઇ સાપરા ALR ૬૨૭૭ જેતપુર સીટી
૨૦૧ જયદીપભાઇ જોરૂભાઇ ધાધલ  ALR ૬૨૮૭ જેતપુર સીટી
૨૦૨ રઘુ  જીવાભાઇ ત્રકટા  ALR ૬૨૯૫ જેતપુર સીટી
૨૦૩ અનિલકુમાર ચતુરભાઇ માનકોલીયા  ALR ૬૨૯૭ જેતપુર સીટી
૨૦૪ વિજયભાઇ પ્રવિણભાઇ વેલાણી ALR ૬૨૯૯ જેતપુર સીટી
૨૦૫ હંસરાજભાઇ ચોથાભાઇ મકવાણા ALR ૬૩૦૪ જેતપુર સીટી
૨૦૬ અનિલકુમાર માધાભાઈ સોલંકી ALR ૬૩૦૮ જેતપુર સીટી
૨૦૭ જયસુખભાઈ હરજીભાઈ સરીયા ALR ૬૩૦૯ જેતપુર સીટી
૨૦૮ નિરવ ભીમજીભાઈ ભડેલીયા ALR ૬૩૧૦ જેતપુર સીટી
૨૦૯ ભરતભાઈ સતાભાઈ ગમારા ALR ૬૩૧૩ જેતપુર સીટી
૨૧૦ વિજય રાજેશભાઈ શિયાળ ALR ૬૩૧૯ જેતપુર સીટી
૨૧૧ ભાર્ગવકુમાર કમલેશભાઈ બોરીસાગર ALR ૬૩૨૦ જેતપુર સીટી
૨૧૨ મનદીપસિંહ રેવતુભા બ.ન.૫૨૨૪ ULR 5224 જેતપુર સીટી
૨૧૩ ભાવેશભાઇ મુળજીભાઇ UHC ૯૪ જેતપુર સીટી
૨૧૪ રાજેશ ભરતભાઇ વાછાણી ULR ૫૨૫૧ જેતપુર સીટી
૨૧૫ જયરાજ ઓધાભાઇ ઝાપડીયા ULR ૫૨૫૭ જેતપુર સીટી
૨૧૬ વિરેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ રાઠોડ ULR ૫૨૫૯ જેતપુર સીટી
૨૧૭ અંકેશભાઇ વિરજીભાઇ ગરાંભડિયા ULR ૫૨૬૬ જેતપુર સીટી
૨૧૮ સાગરભાઇ હંસરાજભાઇ ઝાપડીયા  ULR ૫૨૭૧ જેતપુર સીટી
૨૧૯ ગોપાલ એભલભાઇ ચાવડા ULR ૫૨૭૨ જેતપુર સીટી
૨૨૦ કિશોરભાઇ ડાયાભાઇ પરમાર ULR ૫૨૭૩ જેતપુર સીટી
૨૨૧ ગીતાબેન ભાયાભાઇ ઝાપડીયા ALR ૬૦૬૫ જેતપુર સીટી
૨૨૨ મીરલ ભગવાનજીભાઈ ચંદ્રવાડીયા ALR ૬૩૨૭ જેતપુર સીટી
૨૨૩ પરેશ નારનભાઇ સાકરીયા ULR ૫૨૮૯ જેતપુર સીટી
૨૨૪ રાકેશકુમાર નરશીભાઇ વાધેલા ALR ૬૩૩૧ જેતપુર સીટી
૨૨૫ ચન્દેશકુમાર જેઠાભાઇ વાઢેર UPC ૯૨ જેતપુર સીટી
૨૨૬ રામજીભાઇ મનસુખભાઇ  APC ૧૫૯૩ જેતપુર સીટી 
૨૨૭ ભાવેશભાઇ પ્રેમજીભાઇ ULR ૫૩૭૫ જેતપુર સીટી 
૨૨૮ જયસુખભાઇ જગાભાઇ બ.ન.૫૧૦૨ ULR 5102 ધોરાજી
૨૨૯ અરવિંદભાઇ નાથાભાઇ બ.ન.૫૧૬૪ ULR 5164 ધોરાજી
૨૩૦ ભગીરથસિંહ કિશોરસિંહ UHC 925 ધોરાજી
૨૩૧ કાજલબેન રમેશભાઇ બ.ન.૬૧૮૦  APC 1032 ધોરાજી
૨૩૨ હ૨દાસભાઈ રામશીભાઈ  AASI 1328 ધોરાજી
૨૩૩ મહેશભાઈ ભુરાભાઈ  AASI 1322 ધોરાજી 
૨૩૪ જેન્તિભાઇ સોમાભાઇ  PSI 09 ધોરાજી 
૨૩૫ કીશો૨ભાઇ હીરાભાઈ  UASI 606 ધોરાજી 
૨૩૬ ૨મેશભાઈ કાળાભાઈ  UASI 646 ધોરાજી 
૨૩૭ રવિરાજસિંહ બાપાલાલ  વાળા બ.નં. ૧૦૧૦ APC 1010 ધોરાજી 
૨૩૮ શ્રી રવિરાજસિંહ ઘેલુભા  APC 1531 ધોરાજી 
૨૩૯ શ્રી ભીમાભાઇ હાજાભાઇ  UASI 547 ધોરાજી 
૨૪૦ શ્રી પ્રવીણભાઇ જીવણભાઇ  UASI 574 ધોરાજી 
૨૪૧ શ્રી પરબતકુમાર કરસનભાઈ PSI 12 ધોરાજી 
૨૪૨ ૨મેશચંદ્ર મનજીભાઈ   AHC 1280 ધોરાજી 
૨૪૩ હીમતભાઇ રેવાભાઇ APC 1603 ધોરાજી 
૨૪૪ શ્રી બાપાલાલ ભીખૂભા  UPC 397 ધોરાજી 
૨૪૫ અશોકસિંહ ભીખુભા   AASI 1290 ધોરાજી 
૨૪૬ ૨વજીભાઈ વેલજીભાઈ  AHC 1313 ધોરાજી 
૨૪૭ ૫૨બતભાઈ મેણશીભાઈ  APC 1524 ધોરાજી 
૨૪૮ કૃષ્‍ણસિંહ જયુભા  APC 1546 ધોરાજી 
૨૪૯ રાજેશભાઇ ગોબરભાઇ APC 1597 ધોરાજી 
૨૫૦ વિજયભાઈ  નાગજીભાઇ UASI 594 ધોરાજી 
૨૫૧ કિ૨ણબેન મોહનભાઈ  UASI 789 ધોરાજી 
૨૫૨ વીરમભાઇ રામભાઇ  UASI 833 ધોરાજી 
૨૫૩ હિતેષભાઇ બાબુભાઇ  UASI 835 ધોરાજી 
૨૫૪ દેવજીભાઇ ભીખુભાઇ UHC 860 ધોરાજી 
૨૫૫ લાલજીભાઇ મનુભાઇ  UHC 866 ધોરાજી 
૨૫૬ અજયકુમાર અશોકભાઇ બ.ન.૫૦૫૦ ULR 5050 ધોરાજી 
૨૫૭ અરવિંદસિંહ દાનુભા  UHC 732 ધોરાજી 
૨૫૮ યુવરાજસિંહ કીરીટસિંહ  UPC 821 ધોરાજી 
૨૫૯ પ્રેમજીભાઇ બચુભાઇ  UPC 868 ધોરાજી 
૨૬૦ બળદેવભાઇ મનુભાઇ  UPC 884 ધોરાજી 
૨૬૧ એકતાબેન ભરતભાઇ બ.ન.૫૧૫૩ WULR 5153 ધોરાજી 
૨૬૨ મીરલબેન રાજસીભાઇ બ.ન.૫૧૫૭ WULR 5157 ધોરાજી 
૨૬૩ સંગીતા શામજીભાઇ બ.ન.૫૧૬૧ WULR 5161 ધોરાજી 
૨૬૪ સલમા અબ્બાસભાઇ બ.ન.૫૨૦૨ WULR 5202 ધોરાજી 
૨૬૫ અલ્કાબેન મનસુખભાઇ બ.ન.૫૨૧૫ WULR 5215 ધોરાજી 
૨૬૬ શ્રી નાસીરભાઇ હબીબભાઇ  AHC 1445 ધોરાજી 
૨૬૭ શ્રી સહદેવસિંહ રણજીતસીંહ  ULR 5140 ધોરાજી 
૨૬૮ ઇન્દ્રસિંહ ચંદ્રસિંહ બ.ન.૬૨૧૨ ALR 6212 ધોરાજી 
૨૬૯ રેખાબેન પોલાભાઇ  UHC ૭૬૨ ધોરાજી 
૨૭૦ પ્રદીપસિંહ મહિપતસિંહ બ.ન.૫૦૭૦ ULR 5070 ધોરાજી 
૨૭૧ સુરપાલસિંહ જયદેવસિંહ બ.ન.૫૪૩૪ ULR 5434 ધોરાજી 
૨૭૨ સુરેશભાઇ સાંગાભાઇ કોડીયાતર UPC ૧૦૨ ધોરાજી 
૨૭૩ સંજય ભીખાભાઇ રાજપરા ALR ૬૨૭૦ ધોરાજી 
૨૭૪ યોગેશકુમાર કરશનભાઇ બાલાસરા ALR ૬૨૯૪ ધોરાજી 
૨૭૫ અઝીમ નશીર સમા ALR ૬૩૦૬ ધોરાજી 
૨૭૬ ઇશીત અરવિંદભાઇ માણાવદરીયા ULR ૫૨૫૨ ધોરાજી 
૨૭૭ નિકુંજ પરષોતમભાઇ સુતરીયા ULR ૫૨૬૪ ધોરાજી 
૨૭૮ શક્તિસિંહ મહાવિરસિંહ જાડેજા ULR ૫૨૭૬ ધોરાજી 
૨૭૯ ભાવદિપસિંહ જ્યોતીસિંહ ગોહિલ ULR ૫૨૭૮ ધોરાજી 
૨૮૦ ચીરાગ વાલાભાઇ કોઠીવાર ULR ૫૨૮૬ ધોરાજી 
૨૮૧ પ્રિતિબેન ગોવિંદભાઇ હરણ ULR ૫૩૨૪ ધોરાજી 
૨૮૨ રસીલા છગનભાઇ સોલંકી ALR ૬૦૪૭ ધોરાજી 
૨૮૩ ભાવિકાબેન છગનભાઇ સોલંકી ALR 6339 ધોરાજી 
૨૮૪ અનિતાબેન સવજીભાઇ પરમાર ALR ૬૦૬૪ ધોરાજી 
૨૮૫ જાગૃતીબેન દિનેશભાઇ સોલંકી ALR ૬૦૬૬ ધોરાજી 
૨૮૬ રામાભાઇ એભાભાઇ રાડા UHC ૯૧ ધોરાજી 
૨૮૭ મહેન્દ્રસિંહ નટુભા ચુડાસમા ALR ૬૦૧૮ ધોરાજી 
૨૮૮ હેમુભા નટુભા APC 1395 પાટણવાવ 
૨૮૯ નિરવ ઝીણાભાઇ બ.ન.૫૦૩૭ ULR 5037 પાટણવાવ 
૨૯૦ વીશાલકુમાર પાંચાભાઇ બ.ન.36  UHC 36 પાટણવાવ 
૨૯૧ જીતેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ  UHC 618 પાટણવાવ 
૨૯૨ હેતલ હરસુખભાઇ બ.ન.૫૧૯૪ WULR 5194 પાટણવાવ 
૨૯૩ રાજેશભાઈ ભુપતભાઈ  UHC 875 પાટણવાવ 
૨૯૪ પ્રતિપાલસિંહ નીરુભા રાણા બ.નં. ૩૧૨ UPC ૩૧૨ પાટણવાવ 
૨૯૫ દિલીપસિંહ જયદેવસિંહ UPC 818 પાટણવાવ 
૨૯૬ અનીલભાઈ ૫માભાઈ  AHC 1330 પાટણવાવ 
૨૯૭ શ્રી વીરજીભાઇ કેશાભાઇ  APC 1406 પાટણવાવ 
૨૯૮ શ્રી દીનેશભાઇ હીરાભાઇ  APC 1535 પાટણવાવ 
૨૯૯ શ્રી દીવ્યરાજસીંહ લાલુભા  ULR 5011 પાટણવાવ 
૩૦૦ શ્રી રવીભાઇ કીશોરભાઇ ULR 5015 પાટણવાવ 
૩૦૧ શ્રી અર્જુનભાઇ રામભાઇ  ULR 5017 પાટણવાવ 
૩૦૨ શ્રી જીગ્નેશભાઇ ભીખાભાઇ ULR 5089 પાટણવાવ 
૩૦૩ શ્રી ખીમજીભાઇ કરમણભાઇ ULR 5099 પાટણવાવ 
૩૦૪ શ્રી કેવીનભાઇ મેણશીભાઇ ULR 5108 પાટણવાવ 
૩૦૫ શ્રી પારસભાઇ રસીકભાઇ  UPC 889 પાટણવાવ 
૩૦૬ શ્રી સંગીતાબેન બધાભાઇ WULR 5154 પાટણવાવ 
૩૦૭ શ્રી શિલ્પાબેન દિનેશભાઇ  WULR 5196 પાટણવાવ 
૩૦૮ શ્રી દિપ્તીબેન ભીખાભાઇ  WULR 5197 પાટણવાવ 
૩૦૯ શ્રી સોનલબેન હાજાભાઇ  WULR 5213 પાટણવાવ 
૩૧૦ કિશનકુમાર મથુરભાઇ બ.ન.૫૦૮૮ ULR 5088 પાટણવાવ 
૩૧૧ ધર્મેનદ્રસિંહ દાનુભા બ.ન.૫૩૯૨ UHC 71 પાટણવાવ 
૩૧૨ જયદીપ ગિરીશભાઇ કણસાગરા  ALR ૬૩૦૦ પાટણવાવ 
૩૧૩ દિવ્યાબેન ભાયાભાઇ ઘોસીયા ULR ૫૩૦૫ પાટણવાવ 
૩૧૪ અલ્પાબેન જસાભાઇ કોઠીવાર ULR ૫૩૧૧ પાટણવાવ 
૩૧૫ રેશ્મા અનવરભાઇ સુમરા  ULR ૫૩૩૫ પાટણવાવ 
૩૧૬ રેખા નારણભાઇ ગરસર ULR ૫૩૭૮ પાટણવાવ 
૩૧૭ હિનાબેન વિરાભાઇ કોડીયાતર  ULR ૫૩૭૯ પાટણવાવ 
૩૧૮ દિવ્યાબા રવુભા ચુડાસમા ALR ૬૦૫૪ પાટણવાવ 
૩૧૯ ભાવિશા કાળીદાસ ડાંગર ALR ૬૦૮૦ પાટણવાવ 
૩૨૦ દુષ્યંતસિંહ નરેન્દ્રસિંહ વાળા UPC ૧૧૧ પાટણવાવ 
૩૨૧ હર્ષદદાન શીવદાન ટાપરીયા  UHC 118 પાટણવાવ 
૩૨૨ દાનાભાઈ ગોવિંદભાઈ  AASI 1255 ભાયાવદર
૩૨૩ વલ્‍લભભાઇ મુળજીભાઇ APC 1238 ભાયાવદર
૩૨૪ દેવરખીભાઇ વીક્રમભાઇ બ.ન.41 UHC 41 ભાયાવદર
૩૨૫ યાસીનમીયા રજાકમીયા બ.ન.૫૩૫૦  UPC 63 ભાયાવદર
૩૨૬ ધર્મેશભાઇ ભનુભાઇ બ.ન.૫૬૦૦ આ.જી.બ  UHC 103 ભાયાવદર
૩૨૭ શ્રી મધુસુદનભાઇ ગાંગજીભાઇ  APC 1174 ભાયાવદર
૩૨૮ પંકજસિંહ પ્રભાતસિંહ UHC 640 ભાયાવદર
૩૨૯ શ્રી મેહુલભાઇ વજશીભાઇ  UHC 903 ભાયાવદર
૩૩૦ શ્રી વીજયભાઇ ભીખુભાઇ  ULR 5136 ભાયાવદર
૩૩૧ શ્રી હરપાલસીંહ વનરાજસીંહ  UHC 958 ભાયાવદર
૩૩૨ મેરૂભાઇ રાજાભાઇ  APC 1419 ભાયાવદર
૩૩૩ જયંતી ધીરૂભાઇ UHC 850 ભાયાવદર
૩૩૪ કલ્પેશ રમેશભાઇ કોઠીવાર ULR ૫૨૯૧ ભાયાવદર
૩૩૫ રીધ્ધીબેન મહેન્દ્રભાઇ વિરડા  ALR ૬૦૪૬ ભાયાવદર
૩૩૬ કિરણબેન રમેશભાઇ ગાગીયા  ALR ૬૦૭૦ ભાયાવદર
૩૩૭ મિતલ કાનાભાઇ ભાદરકા ALR ૬૦૮૧ ભાયાવદર
૩૩૮ નંદુબેન લુણશીભાઇ કરંગીયા ALR ૬૦૯૭ ભાયાવદર
૩૩૯ દેવેન્દ્રસિંહ જીલુભા ચુડાસમા  APC ૧૦૩૨ ભાયાવદર
૩૪૦ અજીત અરજણભાઇ APC 1552 ભાયાવદર 
૩૪૧ મહાવીરસીંહ મદારસંગ   APC 1632 ભાયાવદર 
૩૪૨ સંજયભાઇ બાબુભાઇ  UHC 706 ભાયાવદર 
૩૪૩ મયુરભાઇ સુરેશભાઇ UHC 923 ભાયાવદર 
૩૪૪ ઘનશ્‍યામભાઇ ભરતભાઇ UHC 927 ભાયાવદર 
૩૪૫ વિરમભાઇ સરમણભાઇ બ.ન.૫૪૦૪ UPC 97 ભાયાવદર 
૩૪૬ મિલનકુમાર રમેશભાઇ બ.ન.૫૪૧૯ UHC 80 ભાયાવદર 
૩૪૭ અતુલ પ્રેમજીભાઇ બ.ન.૫૦૯૦ ULR 5090 ભાયાવદર 
૩૪૮ રેખાબેન અળશીભાઇ બ.ન.27 UHC 27 ભાયાવદર 
૩૪૯ જ્યંતીભાઇ બચુભાઇ બ.ન.50 UHC 50 ભાયાવદર 
૩૫૦ પલ્લવીબેન નાથુભાઇ બ.ન.૫૨૦૯ WULR 5209 ભાયાવદર 
૩૫૧ રાજેશ વિઠલભાઇ UPC 891 ભાયાવદર 
૩૫૨ યોગીરાજસિંહ નરવિનસિંહ બ.ન.૬૨૧૮ ALR 6218 ભાયાવદર 
૩૫૩ જયદીપસિંહ છોટુભા ચુડાસમા UPC ૭૬૯ ભાયાવદર 
૩૫૪ ગીરીશભાઇ ભાણજીભાઇ બગડા UHC ૧૧૨ ભાયાવદર 
૩૫૫ હેતલબેન રમેશભાઇ  WULR ૫૨૪૫ ભાયાવદર 
૩૫૬ મધુબેન પીઠાભાઇ  WULR ૫૦૭૧ ભાયાવદર 
૩૫૭ વિપુલકુમાર ધનજીભાઇ સોલંકી APC ૧૦૦૪ વિરપુર
૩૫૮ અબ્દુલ૨સીદભાઈ અબ્‍દુલરહેમાન  APC 1152 વિરપુર
૩૫૯ દેવાયતભાઇ ભુરાભાઇ બ.ન.46 UHC 46 વિરપુર
૩૬૦ જયદેવસિંહ ધનશ્યામસિંહ ઝાલા APC ૧૧૭૯ વિરપુર
૩૬૧ કૈલાશબેન સોમાભાઇ UHC 770 વિરપુર
૩૬૨ સંજયસિંહ વિક્રમસિંહ APC 1554 વિરપુર
૩૬૩ ભોળાભાઇ કેશાભાઇ UHC 882 વિરપુર
૩૬૪ અશોકભાઇ જકશીભાઇ APC 1566 વિરપુર
૩૬૫ મનોજકુમાર ગોરધનભાઇ બ.ન.૫૦૪૦ ULR 5040 વિરપુર
૩૬૬ ધીરેન્‍દ્રભાઇ ગોરધનભાઇ UHC 931 વિરપુર
૩૬૭ શંક૨ભાઈ કાવાજીભાઈ  AASI 1283 વિરપુર
૩૬૮ હીરાલાલ લાલજીભાઈ  AHC 1373 વિરપુર
૩૬૯ વિજય મનસુખભાઇ બ.ન.૫૦૪૮ ULR 5048 વિરપુર
૩૭૦ જયેશકુમાર મનસુખભાઇ બ.ન.૫૦૭૯  ULR 5079 વિરપુર
૩૭૧ પરેશકુમાર જયરાજભાઇ બ.ન.૫૦૮૫ ULR 5085 વિરપુર
૩૭૨ પરેશ જીવરાજભાઇ બ.ન.૫૧૧૨ ULR 5112 વિરપુર
૩૭૩ વિપુલ ધીરૂભાઇ રાજપરા બ.ન.૫૧૧૫ ULR 5115 વિરપુર
૩૭૪ રજની પ્રકાશભાઇ બ.ન.૫૧૪૭ WULR 5147 વિરપુર
૩૭૫ પરાક્રમસિંહ રાજુભા બ.ન.૫૧૫૫ ULR 5155 વિરપુર
૩૭૬ સહદેવદાન વિજયદાન ગઢવી ULR ૫૨૭૯ વિરપુર
૩૭૭ કલાવતીબેન મગનભાઇ રાઠવા ALR ૫૪૪૪ વિરપુર
૩૭૮ રામુબેન જગાભાઇ બ.ન.૬૦૧૯ ALR 6019 વિરપુર
૩૭૯ સંગીતાબેન હમીરભાઇ બ.ન.૬૦૨૦ ALR 6020 વિરપુર
૩૮૦ અદિતીબેન સુભાષભાઇ ટીલાવત ALR ૬૦૯૫ વિરપુર
૩૮૧ ધવલકુમાર ચંદુભાઇ ચૌહાણ ALR ૬૩૦૧ વિરપુર
૩૮૨ વિજયકુમાર સુરસીંગભાઇ ખડીયા ALR ૬૩૪૮ વિરપુર
Page 1 [2] [3] [4]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
પોલીસ સ્ટેશનને લાગુ
પડતી કોર્ટ, જેલની વિગત
પશુ દવાખાનાની વિગત
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 11-05-2022